24 095 Frequentiebeleid

Nr. 547 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2021

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft mij op 8 juli 2021 verzocht de Kamer te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam van 30 juni 2021 (zaaknummer: ROT 21/2851) in de zaak tussen Inmarsat en de Staat over het besluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (hierna: het wijzigingsbesluit) in verband met de (her)bestemming van de zogenoemde 3,5 GHz-band voor mobiele communicatie. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter en over de stappen die ik naar aanleiding van deze uitspraak heb gezet en voornemens ben te zetten.

De uitspraak van de voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft op 30 juni 2021 uitspraak gedaan op het verzoek van Inmarsat om een voorlopige voorziening in verband met het wijzigingsbesluit van het Nationaal Frequentieplan 2014 (NFP) voor de 3,5 GHz-band. De voorzieningenrechter heeft het wijzigingsbesluit geschorst, omdat – kort gezegd – ongestoorde voortzetting van de zogenoemde nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie (hierna: NSV-communicatie), die door Inmarsat wordt verzorgd met behulp van een satellietgrondstation in Burum, niet voldoende was geborgd. De voorzieningenrechter heeft het hierbij geraden geacht dat spoedig overleg plaatsvindt met Inmarsat en andere betrokken partijen om tot een oplossing te komen die de NSV-communicatie waarborgt.

Stappen naar aanleiding van de uitspraak

Allereerst ben ik – in lijn met de uitspraak van de voorzieningenrechter – op 8 juli 2021 opnieuw in gesprek gegaan met Inmarsat. Het verheugt mij dat Inmarsat in dat gesprek heeft aangegeven eveneens toe te willen werken naar een oplossing.

Het betreft een complex vraagstuk, waarbij enerzijds de NSV-communicatie geborgd moet zijn, en anderzijds de 3,5 GHz-band zo spoedig mogelijk beschikbaar gemaakt moet worden voor mobiele communicatie in heel Nederland – onder meer indachtig EU verplichtingen, waaronder de beschikbaarheid van de 3,5 GHz-frequenties ten behoeve van de uitrol van 5G voor heel Nederland. Om die reden ben ik voornemens een adviescommissie in te stellen. Met het daarvoor vereiste proces en de voorbereidende werkzaamheden ben ik gestart. Ik verwacht dat de adviescommissie in oktober 2021 kan starten. Onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en deskundigheid staan bij een adviescommissie voorop. De commissie wordt verzocht om te komen tot een onafhankelijk advies dat de hiervoor genoemde doelen dient en dat kan rekenen op draagvlak bij de verschillende belanghebbenden. Naar aanleiding van het advies van deze commissie zal ik het besluit tot wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met de bestemming van de 3,5 GHz-band voor mobiele communicatie nader bezien.

Gevolgen van de uitspraak voor de tijdsplanning van de 3,5 GHz-veiling

In mijn brief van 18 juni 2021 (Kamerstuk 24 095, nr. 543) over de uitvoering van de motie van het lid Van Ginneken c.s. (Kamerstuk 24 095, nr. 539) heb ik aangegeven dat de veiling gepland staat voor april 2022. Deze planning ging ervan uit dat de veilingregeling zou worden afgerond in september 2021. De daadwerkelijk ingebruikname van de frequenties was gepland per 1 september 2022. In dat kader heb ik toegezegd de veilingregeling waarin de reacties op de consultatie zijn verwerkt, vóór vaststelling en tijdig vóór een gepland debat, aan uw Kamer toe te sturen.

De uitspraak van de voorzieningenrechter tot schorsing van het wijzigingsbesluit, de opnieuw gestarte gesprekken met Inmarsat en het voornemen tot instelling van een onafhankelijke adviescommissie hebben gevolgen voor zowel de tijdsplanning van de 3,5 GHz-veiling als mijn toezegging aan uw Kamer om de veilingregeling tijdig vóór het debat van 9 september 2021 aan uw Kamer toe te sturen. De inhoud van de veilingregeling is immers afhankelijk van het wijzigingsbesluit, dat weer afhankelijk is van (een besluit naar aanleiding van) het advies van de onafhankelijke adviescommissie.

Omdat het proces van een adviescommissie tijd gaat kosten, kan met zekerheid gezegd worden dat het afronden van de veilingregeling en de start van de veiling vertraging zullen oplopen. Het streven blijft om de 3,5 GHz-frequenties zo spoedig als mogelijk beschikbaar te stellen om de 5G-uitrol in heel Nederland mogelijk te maken en aan de verplichtingen van het Europese Telecomkader te voldoen. De precieze duur van de vertraging van de veiling is onder meer afhankelijk van het (besluit naar aanleiding van het) advies van de onafhankelijke adviescommissie.

Ik ben voornemens de onafhankelijke adviescommissie te vragen om in het eerste kwartaal van 2022 haar advies uit te brengen. Daarna zal uw Kamer zeer snel nader worden geïnformeerd over de inhoud van het advies, mijn besluit naar aanleiding van dat advies, en de daarmee gemoeide gevolgen voor de inhoud en planning veiling(regeling).

De motie van het lid Van Ginneken c.s. (Kamerstuk 24 095, nr. 539) verzoekt de regering de veilingregeling voor wat betreft de transparantie (de informatievoorziening) in de veiling na de consultatie (van de conceptregeling) bij de Tweede Kamer voor overleg aanhangig te maken. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft mij op 8 juli jl. verzocht om uw Kamer te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Inmarsat en de Staat over de wijziging van het Nationale Frequentie Plan (NFP) voor de tijdsplanning van de 3,5 GHz veiling en voor de mogelijkheid van de Kamer om te beoordelen of de gekozen wijze van veilen transparant genoeg is.

De vaststelling van de veilingregeling is afhankelijk van het wijzigingsbesluit van het Nationaal Frequentie Plan en daarmee nog niet gereed voor het reeds geplande Commissiedebat van 9 september. In het licht van mijn eerdere toezegging naar aanleiding van de genoemde motie, wil ik benadrukken dat ik nog steeds bereid ben de veilingregeling voor de 3,5 GHz-band vóór de vaststelling aan de Tweede Kamer toe te sturen en hier vervolgens over in debat te gaan.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven