Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024095 nr. 514

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 514 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juni 2020

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft mij naar aanleiding van mijn brief van 1 april 2020 over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Weverling en Sjoerdsma over een dialoog tussen relevante marktpartijen en handhaving vanuit een juridische rol in beleid en toezicht1 op 20 mei jl. gevraagd of het opportuun is om – in de huidige tijd met de lagere reclame-inkomsten van radioomroepen door de coronacrisis FM-frequenties te veilen. In antwoord op uw vraag kan ik u als volgt berichten.

De coronacrises raakt ons allemaal, zo ook de commerciële radiosector die zich geconfronteerd ziet met het drastisch teruglopen van de reclame-inkomen. Ik ben mij ervan bewust dat de effecten van de laatste maanden nog lang door zullen werken. Desalniettemin ben ik wel begonnen met de voorbereidingen van een aantal veilingen voor die commerciële radiosector.

Het voorbereiden van een veiling vergt een lange voorbereidingsperiode, waarin de benodigde juridische documenten moeten worden opgesteld die vervolgens ook ter consultatie moeten worden aangeboden. Om de uitvoering van het advies van mevrouw Medy van der Laan mogelijk te maken, heb ik de voorbereiding daarvan ter hand genomen. Dit geldt overigens ook voor de implementatie van het scenario 2A van de Taskforce Radio. Dit scenario moet op termijn gaan leiden tot een efficiëntere indeling van het digitale spectrum. Door deze efficiëntere indeling komt eind dit jaar extra digitaal frequentiespectrum beschikbaar2.

Aan de sector zijn derhalve op korte termijn de volgende veilingen toegezegd:

  • 1. De veiling van de niet-landelijke FM-vergunningen met als doel dat partijen deze vergunningen terug kunnen kopen met een regiogerichtheidspercentage van 10% (volgt uit het advies mevrouw Medy van der Laan;

  • 2. De veiling van een aantal kleinere FM frequenties voor partijen die daarover nog niet beschikken (volgt eveneens uit het advies van mevrouw Medy van der Laan);

  • 3. De veiling van de digitale landelijk laag 7 (volgt uit het advies van de Taskforce Radio).

Het nu al starten met de voorbereidingen betekent echter nog niet dat ook op korte termijn geveild kan gaan worden. Het zal zeker nog enkele maanden in beslag nemen voordat de veilingregels daadwerkelijk gepubliceerd kunnen worden en de aanvraagperiode kan starten. De toegezegde veilingen aan de sector staan gepland voor het eind van dit jaar.

Ik heb de sector reeds toegezegd dat ik over het daadwerkelijk tijdstip van veilen met hen in overleg zal treden en bereid ben de veiling(en) enkele maanden uit te stellen. Ik zal daarbij vanzelfsprekend meewegen in hoeverre de sector de economische gevolgen van de coronacrisis heeft kunnen verwerken, waarbij ook de effecten van het door het kabinet ingevoerde tweede noodpakket van belang zijn.

Daarnaast is Adviescollege «Toekomstbeleid Commerciële Radio» begonnen met het opstellen van een integraal advies. Het college zal alle relevante vraagstukken die zich voordoen in het radiodossier in onderlinge samenhang bezien, waaronder de wijze van verdelen na 2022. Ik verwacht uw Kamer na het zomerreces nader te kunnen informeren over de uitkomst van dit advies.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 24 095, nr. 511

X Noot
2

Een landelijke digitale laag (laag 7).