Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202024095 nr. 493

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 493 HERDRUK1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2019

Hierbij bied ik u het Jaarplan Toezicht 2020 van Agentschap Telecom aan2. Hierin beschrijft het agentschap de programmering van het toezicht in 2020.

Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid van dergelijke digitale infrastructuur groeit. Daarbij houdt Agentschap Telecom ook toezicht op de kabel- en leidingeninfrastructuur en de meet- en weeginfrastructuur in Nederland.

In de programmering voor 2020 zijn de thema’s digitale transitie, digitale ontwrichting en de energietransitie leidend. Volgens het agentschap zet de digitale transitie stevig door waarbij de introductie van 5G en de verdere uitbreiding van glasvezelnetwerken belangrijke «motoren» zijn. Vanuit het publieke belang van goede dekking en capaciteit van mobiele netwerken houdt Agentschap Telecom proactief toezicht op de dekkingsverplichting in de 700 MHz frequentie-vergunningen (die in 2020 worden geveild) zodat de vereiste dekking zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Hiermee levert het toezicht een belangrijke bijdrage aan mijn beleid voor mobiele communicatie.3 Voor verdere verglazing moet de ondergrond in dorpen en steden vaker opengelegd worden. Speerpunt in het toezicht op de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON) is daarom: meer aandacht voor veilig en schadevrij graven en regie op de ondergrond. De ondergrond moet namelijk het overgrote deel van de benodigde infrastructuur aan kabels en leidingen herbergen.

Het agentschap constateert dat digitalisering de samenleving op nieuwe manieren kwetsbaar maakt voor verstoringen, wat de zorg voor digitale ontwrichting voedt. Als toezichthouder draagt Agentschap Telecom bij aan een robuuste, integere en veilige digitale infrastructuur. Het agentschap houdt er toezicht op dat telecomaanbieders adequate maatregelen nemen om de continuïteit van hun netwerken en diensten te borgen.

Het agentschap zal ook toezicht houden op de aangescherpte eisen die worden gesteld aan de veiligheid en integriteit van de mobiele telecommunicatienetwerken zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 1 juli 2019 over 5G veiligheid.4 Verder houdt AT toezicht op digitale dienstverleners en de aanbieders van essentiële diensten uit de energiesector en digitale infrastructuur. Ik vind het van groot belang dat Agentschap Telecom hier stevig op inzet en daarbij de samenwerking zoekt met andere (sectorale) toezichthouders, ook uit andere EU-lidstaten, en partners in de keten waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum en het Digital Trust Centre.

Tenslotte licht ik hier uit dat Agentschap Telecom inzet op het bevorderen van vertrouwen in apparatuur die van belang is voor de energietransitie. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat apparatuur veilig is en ongestoord werkt. Het toezicht richt zich, net als in 2019, op beheersing van potentiele verstoringen van de ether door zonnepanelen en LED-installaties. Het agentschap houdt er toezicht op dat elektrische apparatuur die op de Nederlandse markt komt voldoet aan de Europese richtlijnen. Daarnaast houdt het agentschap toezicht op de betrouwbaarheid van meetinstrumenten waaronder slimme energiemeters en laadpalen voor elektrisch vervoer. Speerpunten in het toezicht in 2020 zijn het gebruik van kwaliteitssystemen in de energiesector op het gebied van metrologie, en thematisch onderzoek naar warmtemeters en laadpalen en naar de invloed van elektromagnetische velden op de werking van elektriciteitsmeters. Zo draagt het agentschap vanuit haar rol en verantwoordelijkheid bij aan de energietransitie.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

I.v.m. correctie in de aanhef.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Kamerstuk 24 095, nr. 478.

X Noot
4

Kamerstuk 30 821, nr. 92.