Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201924095 nr. 491

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 491 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juli 2019

Op 4 juli 2019 heb ik in het plenaire debat over de uitrol van 5G (Handelingen II 2018/19, nr. 102) aan uw Kamer toegezegd het onderzoek naar het veilingmodel toe te sturen. Dat onderzoek is uitgevoerd door DotEcon1 en recent afgerond. Het advies over het toe te passen veilingmodel is aan een review onderworpen door Peter Cramton.2 Zijn bevindingen zijn ook beschikbaar gekomen. Ik stuur u hierbij de twee betreffende rapporten3.

De rapporten vormen voor mij de basis om de veilingopzet de komende maanden verder uit te werken in regelgeving. Om de veiling tijdig te kunnen realiseren (in het tweede kwartaal van 2020), is het streven om de regelgeving zo vroeg als mogelijk in het vierde kwartaal van 2019 te consulteren. Bij de start van de consultatie zal ik uw Kamer opnieuw informeren.

Na verwerking van de consultatiereacties zal de definitieve veilingregeling worden gepubliceerd. Met deze publicatie start de formele aanvraagprocedure, waarin partijen zich kunnen aanmelden en getoetst worden. Na beoordeling van de aanvragen zal de veiling feitelijk worden uitgevoerd.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

DotEcon London, economic consultancy advisor to companies, governments and institutions on matters covering competition, regulation, public policy, market design and business strategy.

X Noot
2

Peter Cramton, Professor of Economics at the University of Cologne and the University of Maryland.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.