Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201924095 nr. 464

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 464 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer over het verschijnen van de Staat van de Ether, het jaarbericht 2018 van Agentschap Telecom.1 Het agentschap heeft een uitvoerende en toezichthoudende rol als het gaat om frequentiegebruik, de IT- en telecommunicatienetwerken alsook de meet- en weeginfrastructuur in Nederland. In dit jaarbericht doet het agentschap verslag van de verschillende werkgebieden en de belangrijkste waargenomen ontwikkelingen en trends.

Agentschap Telecom benadrukt dat telecommunicatie een transitie heeft doorlopen: van communicatiemiddel tot een economische sector die randvoorwaardelijk is voor andere bedrijfstakken. Het agentschap stelt dat Nederland beschikt over een snel, wijdvertakt en betrouwbaar netwerk. De komst van 5G-mobiele netwerken kan digitalisering en innovatie verder vooruit helpen. Daarbij wijst het agentschap op de uitdagingen voor de uitrol van 5G zoals de diversiteit aan lokale regels voor antenneplaatsing en graafwerkzaamheden. Dat beeld herken ik. Met het Actieplan digitale connectiviteit wil het kabinet ervoor zorgen dat randvoorwaarden voor goede digitale connectiviteit, zoals het lokale beleid, in Nederland op orde zijn.2 Agentschap Telecom wil gemeenten ondersteunen, bijvoorbeeld met een «Handreiking mobiele bereikbaarheid» die gemeenten helpt keuzes te maken bij dekkingsproblemen. Concluderend pleit Agentschap Telecom voor een gezamenlijke inspanning van marktpartijen, rijk en gemeenten bij de uitrol van 5G. Die boodschap sluit aan op het recente initiatief «Handvest 5G» waarin telecompartijen, innovatieve bedrijven en overheden de krachten bundelen voor een succesvolle uitrol van 5G in Nederland. Het belang van samenwerking onderschrijf ik volledig. Bij de uitwerking van het Actieplan digitale connectiviteit werk ik dan ook nauw samen met belanghebbenden om de ambities te verwezenlijken.

Agentschap Telecom is positief over de continuïteit van de Nederlandse netwerken; uitval van telecommunicatie komt in Nederland niet vaak voor en als het gebeurt, is het meestal van korte duur. Het agentschap doet periodiek onderzoek naar de maatregelen die telecomaanbieders hebben getroffen om de continuïteit te waarborgen. Het beeld over 2018 is dat de telecomaanbieders hun processen rondom de continuïteit van de dienstverlening op hoog niveau hebben ingericht. Een aandachtspunt is volgens het agentschap de mobiele bereikbaarheid op grootschalige evenementen zoals concerten en festivals, waar overbelasting van het netwerk kan leiden tot verminderde bereikbaarheid. Agentschap Telecom doet daarom onderzoek bij verschillende evenementen om de beschikbaarheid van 112 en NL-Alert te waarborgen.

Verder waarschuwt het agentschap voor verstoring van het frequentiegebruik. Zo groeit door het Internet of Things het aantal apparaten dat gebruik maakt van frequenties. Hiermee neemt ook de kans toe op ongewenste, storende radiosignalen uit deze apparaten. Dat kan ertoe leiden dat mobiele telefoons geen goed signaal kunnen ontvangen of dat navigatie- of radarsystemen verstoord raken. Agentschap Telecom noemt als voornaamste oorzaak ondeugdelijke apparatuur en het benadrukt daarom bij aanschaf van producten nadrukkelijk rekening te houden met de CE-markering. Het agentschap heeft in 2018 samen met andere betrokken toezichthouders gewerkt aan de bekendheid van het CE-keurmerk onder consumenten.

Tenslotte noem ik hier de veiligheid van antennes. Antennesignalen van wifi, zendmasten en mobiele telefoons zijn overal om ons heen. Het agentschap meet op verschillende plekken in het land of de veldsterkte – de energie die aanwezig is door de radiogolven van antennes – daarbij niet te hoog is. De in 2018 gemiddeld gemeten veldsterkte ligt ongeveer tien keer lager dan de maximaal toegestane blootstelling. Agentschap Telecom noemt de gemeten veldsterkte daarom relatief laag en veilig. Ik vind dit toezicht van groot belang. Een belangrijk aspect van 5G is dat er meer antennes zullen worden geplaatst. Aan burgers moet zoveel mogelijk zekerheid geboden worden dat de elektromagnetische velden (EMV) binnen de normen blijven, ook als er meerdere antennes zijn in de directe omgeving. Passend toezicht door Agentschap Telecom op de EMV die antennes produceren is hier van belang.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

De Staat van de Ether verschijnt in digitale vorm en is te raadplegen via https://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether

X Noot
2

Kamerstuk 26 643, nr. 547.