24 095 Frequentiebeleid

Nr. 448 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2018

Op 4 juli 2018 verzocht de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat mij voor het AO telecom van 17 oktober a.s. een brief aan uw Kamer doen toekomen over de stand van zaken, met betrekking tot de openstelling van het netwerk van Vodafone voor andere aanbieders. Dit verzoek heeft betrekking op het marktanalysebesluit toegang tot vaste telecomnetwerken (WFA) welke door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op 28 september1 is gepubliceerd en in werking treedt op 1 oktober 2018. De ACM heeft dit besluit genomen op basis van het huidige Europese telecomkader zoals verankerd in de Telecommunicatiewet. Voor mijn inzet bij het nieuwe Europese telecomkader waardoor extra instrumenten beschikbaar komen voor symmetrische toegangsregulering verwijs ik naar mijn brief van 29 juni 20182.

Allereerst is van belang om aan te geven dat het huidige Europese telecomkader uitgaat van het opleggen van toegangsregulering nadat aanmerkelijke marktmacht (AMM) is aangetoond. In het verleden zijn op basis van dit kader verplichtingen opgelegd aan KPN. KPN werd zo verplicht om haar netwerk open te stellen voor concurrerende dienstenaanbieders.

In de nieuwe marktanalyse heeft de ACM vastgesteld dat concurrerende aanbieders door technische ontwikkelingen op een andere wijze toegang bij KPN zijn gaan afnemen en dat het kabelnetwerk van VodafoneZiggo daardoor een alternatief is geworden voor de netwerken van KPN. Dit betekent dat er niet één grote netwerkpartij is zoals in eerdere marktanalyses, maar twee en dat deze twee partijen, gegeven de vergelijkbare positie op de markt, gezamenlijk dominant zijn (AMM hebben). Deze analyse is vernieuwend aangezien op basis van het huidige telecomkader in het verleden steeds één dominante partij is aanwezen.

Op basis van haar analyse concludeert de ACM vervolgens dat het noodzakelijk is om op beide partijen, zowel KPN als VodafoneZiggo, verplichtingen op te leggen om effectieve concurrentie te bewerkstelligen. Hierbij worden de verplichtingen die nu gelden voor KPN wat verlicht en krijgt VodafoneZiggo de verplichting om bij een concreet verzoek toegang te leveren aan toetreders. Op die manier gelden voor beide partijen vergelijkbare verplichtingen.

Ik verwelkom de analyse van de ACM, aangezien er slechts twee nationale partijen met een eigen vast netwerk zijn die diensten aanbieden aan consumenten en bedrijven en het wenselijk is dat ook andere spelers zonder eigen vast netwerk met deze twee kunnen concurreren. Mocht gereguleerde toegang op de telecommunicatiemarkt wegvallen, dan kan een niet-concurrerend duopolie van KPN en VodafoneZiggo ontstaan. Daarin kunnen beide partijen een afwachtende houding aannemen in plaats van actief te concurreren op prijs en kwaliteit.

Om tot dit definitieve besluit te komen heeft de ACM zowel een consultatie onder marktpartijen gehouden als de vereiste toestemming van de Europese Commissie gekregen. Indien marktpartijen, zoals ook bij eerdere marktanalysebesluiten is gebeurd, tegen dit besluit in beroep zullen gaan, is het vervolgens aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om over het besluit te oordelen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

ACM (2018), Marktanalyse Wholesale Fixed Access.

X Noot
2

Kamerstuk 21 501-33, nr. 717.

Naar boven