24 095 Frequentiebeleid

Nr. 436 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2018

Hierbij bied ik u het Jaarplan Toezicht 2018 van Agentschap Telecom aan1. Hierin beschrijft het agentschap de ontwikkelingen binnen de verschillende toezichtsdomeinen, de publieke belangen hierbij en de prioriteiten voor het toezicht in 2018.

Agentschap Telecom staat voor betrouwbare IT- en telecommunicatienetwerken en andere technische infrastructuren, waaronder de meet- en weeginfrastructuur in Nederland en de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur.

Het jaarplan 2018 legt de nadruk op de digitale samenleving. Met het toezicht op digitale infrastructuren wil Agentschap Telecom vertrouwen creëren in de ontstaande digitale samenleving. Het agentschap stelt daarbij prioriteiten, waaronder het optimaliseren van de dekking en het bereik van mobiele telecomnetwerken. In de 700 MHz-frequentievergunningen die volgend jaar worden geveild wordt een dekkingseis opgelegd. Die moet er voor zorgen dat de dekking van mobiele netwerken verder wordt verbeterd. Agentschap Telecom zal als toezichthouder op die eis dit jaar al voorbereidingen treffen. Daarnaast stelt het agentschap zich actief op om dekkingsproblemen op te lossen, in samenwerking met mobiele aanbieders en lokale overheden. In het actieplan digitale connectiviteit, dat ik voor de zomer naar uw Kamer wil versturen, zal ik verder ingaan op de dekkingseis.

Verder zet Agentschap Telecom dit jaar in op het (door)ontwikkelen van toezichtbeleid op digitale vertrouwensdiensten, digitale identiteiten en de Cybersecuritywet. Het agentschap houdt toezicht op de aanbieders van vertrouwensdiensten in Nederland. Het gaat om diensten zoals elektronische handtekeningen en certificaten voor de authenticatie van websites die een veilig gebruik van onder meer internetbankieren en webwinkelen mogelijk maken. Het agentschap werkt in 2018 verder aan het borgen van een accuraat beveiligingsniveau van (verleners van) vertrouwensdiensten. Een nieuwe taak voor Agentschap Telecom is het toezicht op de Cybersecuritywet. Met deze wet wordt de Richtlijn Netwerk- & Informatiebeveiliging (NIB) geïmplementeerd. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft het wetsvoorstel Cybersecuritywet februari jl. bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van de Richtlijn is om de weerbaarheid van netwerk- en informatiesystemen van essentiële diensten (vitale infrastructuur) en bepaalde digitale diensten te versterken en om de Europese samenwerking en paraatheid bij ICT-incidenten te verbeteren. Aanbieders krijgen een meldplicht van ICT-incidenten en zorgplicht (treffen van maatregelen met betrekking tot hun netwerk- en informatiebeveiliging). Agentschap Telecom wordt de toezichthouder op aanbieders van essentiële diensten uit de energiesector (elektriciteit, gas, olie) en digitale infrastructuur, en de digitale dienstverleners zoals clouddiensten en online marktplaatsen. In 2018 werkt het Agentschap aan het voorbereiden op en effectief invullen van het toezicht op de Cybersecuritywet, inclusief het inrichten van het meldproces. De aanbieders van essentiële diensten moeten uiterlijk op 9 november 2018 zijn geïdentificeerd.

Tenslotte licht ik hier uit dat Agentschap Telecom het toezicht op de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten (WIBON) een hogere prioriteit geeft. Naar aanleiding van de cijfers van het kadaster over graafschades in Nederland heeft het agentschap aangegeven dat het «code oranje» is omdat de aantallen te langzaam dalen. Het aantal graafschades moet sneller teruggedrongen worden als de sector het door haarzelf gestelde doel van minder dan 25.000 graafschades in 2018 wil bereiken. Agentschap Telecom zal de in 2017 opgestelde CROW 500-richtlijn actief bekendmaken bij partners in de graafketen (grondroerders, netbeheerders en opdrachtgevers). Verder biedt de nieuwe WIBON, die 1 juli 2018 in werking treedt, aanvullende handvatten voor Agentschap Telecom om op te treden. In bepaalde sectoren, zoals de energiesector, moet de komende jaren veel gedaan worden in de ondergrond. Veel kabels moeten vervangen worden en nieuwe infrastructuur moet worden aangelegd. Het agentschap grijpt deze ontwikkeling aan om te kijken hoe dit gerealiseerd kan worden met zo min mogelijk graafschade.

Ik vind het positief dat Agentschap Telecom in zijn Jaarplan Toezicht vanuit publieke belangen heldere prioriteiten stelt. Daarbij zie ik dat het agentschap innovatief werkt, bijvoorbeeld met het datagedreven toezicht op de WIBON, en dat het agentschap actief samenwerkt met andere rijksinspecties.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven