24 095 Frequentiebeleid

Nr. 424 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2017

Op 15 december 2017 heeft T-Mobile Nederland aangekondigd Tele2 Nederland over te willen nemen.1 Naar aanleiding hiervan ben ik genoodzaakt om de Nota Mobiele Communicatie die ik eerder heb aangekondigd uit te stellen. Op 3 juli 2017 heeft mijn voorganger uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Nota Mobiele Communicatie.2 In die nota zal het beleid worden vastgelegd op grond waarvan de komende jaren frequenties voor mobiele communicatie worden verdeeld. De veiling van de 700 MHz-, 1400 MHz- en 2100 MHz-banden in 2019 vindt plaats op basis van dit beleid. Deze veiling is van belang om Nederland koploper te laten blijven als het gaat om digitale connectiviteit. De beschikbaarheid van frequenties is belangrijk voor de ontwikkeling van 5G.

In de brief van 3 juli jl. is aangegeven dat de consultatie van de concept-Nota Mobiele Communicatie tussen 27 januari en 10 maart 20173 aanleiding gaf om een nader onderzoek te laten verrichten, en om het advies van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: «ACM») over de eventuele inzet van marktordenende maatregelen bij de veiling van 2019 af te wachten. In de brief is aangekondigd dat de Nota Mobiele Communicatie eind dit jaar aan uw Kamer gestuurd zou worden, in de verwachting dat het advies van de ACM dan zou zijn afgerond. In het recente VAO Telecom van 29 november jl. heb ik herhaald dat het noodzakelijk is het advies van de ACM af te wachten alvorens de Nota Mobiele Communicatie af te ronden.

Het is aan de Europese Commissie en/of de ACM om een besluit te nemen ten aanzien van de voorgenomen overname van Tele2. De verwachting is dat dit tenminste een half jaar kan duren. Totdat dit traject is afgerond, verwacht ik niet dat de ACM haar advies aan mij zal afronden. Of, en zo ja, welke marktordenende maatregelen nodig zijn, kan pas definitief worden bepaald zodra duidelijk is of de overname wordt toegestaan, en de marksituatie die daarna resteert. Bovendien valt niet uit te sluiten dat de aanstaande veiling van frequenties in de 700 MHz-, 1400 MHz- en 2100 MHz-banden wordt betrokken bij het al dan niet verlenen van goedkeuring aan de overname.

Ik beoordeel de komende periode welke gevolgen de ontstane situatie heeft op de planning van de Nota Mobiele Communicatie en de aanstaande verdeling van de 700 MHz-, 1400 MHz- en 2100 MHz-banden. Voorafgaand aan de Voorjaarsnota zal ik uw Kamer hierover informeren. Ik zal dat meenemen in de brief over de reactie op de motie Weverling c.s.4

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven