Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201724095 nr. 414

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 414 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 mei 2017

Overeenkomstig artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet stel ik uw Kamer, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in kennis van het ontwerpbesluit om een aantal niet-landelijke commerciële FM-vergunningen (3) te veilen.

De vergunningen voor niet-landelijke commerciële FM-radio voor kavels B30, B32 en B33 zijn op verzoek van de houder ingetrokken. Als gevolg van deze intrekking zijn deze vergunningen weer beschikbaar gekomen. Vanuit het oogpunt van doelmatig ethergebruik is het wenselijk om deze kavels opnieuw te verdelen, met een verplichting tot digitalisering.

Het onderhavige besluit, waarvan het ontwerp als bijlage bij deze brief is gevoegd1, wordt voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bijgevolg kan een ieder gedurende zes weken zijn zienswijze inbrengen, waarna het definitieve besluit wordt vastgesteld.

Zoals kenbaar is gemaakt in de Staatscourant, is het ontwerp van het besluit ter inzage gelegd bij zowel het Ministerie van Economische Zaken als bij Agentschap Telecom. De stukken zijn tevens geplaatst op de website voor internetconsultatie (www.internetconsultatie.nl).

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl