Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201224095 nr. 322

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 322 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2012

In het Schriftelijk Overleg Telecommunicatie van medio april (TK, vergaderjaar 2011/12, 24 095 nr. 313) heb ik u toegezegd om vóór het zomerreces uw Kamer te informeren over de mogelijkheden van roaming naar aanleiding van de opgetreden storing in het netwerk van Vodafone begin april. Daarnaast zou ik u eveneens informeren over de stand van zaken aangaande de uitvoering van de motie Braakhuis-Van Dam inzake de compensatie bij telecomstoringen.

Roaming (naar aanleiding van Vodafonestoring)

In april is met de CEO’s van Vodafone, KPN en T-Mobile gesproken over mogelijkheden om storingen als die van Vodafone te voorkomen en de gevolgen voor consumenten en bedrijven van dergelijke storingen te beperken. Tevens heeft op het Ministerie van EL&I een gesprek plaatsgevonden tussen de operators en vertegenwoordigers van Consumentenbond, VNO-NCW en BTG (de belangenvereniging voor grootgebruikers in telecommunicatie en ict). De operators hebben medio mei een brief aan het Ministerie van EL&I gestuurd met de eerste voorstellen. Ik ben blij dat de operators in deze brief aangeven bereid te zijn en mogelijkheden te zien om roaming in te zetten bij grote storingen. Wel wordt geconstateerd dat regionale en met name nationale roaming complex zijn gelet op de technische en juridische beperkingen bij grootschalige toepassing, zoals overbelasting, kosten en privacy. Ik heb bij de operators erop aan gedrongen de ideeën uit te werken in concrete voorstellen en daartoe hebben ze zich bereid verklaard. Ik houd de voortgang nauwlettend in de gaten, zo nodig zal ik partijen na de zomer opnieuw bijeen roepen. Ik heb de operators aangeboden dat het Nationaal Continuïteitsoverleg Telecommunicatie (NCO-T; een overleg van overheid met marktpartijen) kan faciliteren bij de uitwerking van de voorstellen.

Stand van zaken inzake compensatie bij telecomstoringen

In de gesprekken met de CEO’s respectievelijk met Consumentenbond, VNO-NCW en BTG is ook gesproken over compensatie bij telecomstoringen. In de brief van de CEO’s van medio mei hebben de CEO’s aangegeven dat zij hierover geen gezamenlijke afspraken zullen maken, met name omdat men hier tegen mededingingsrechtelijke grenzen aanloopt.

Daarom zal ik op korte termijn zelf met een voorstel richting belanghebbende partijen komen ten behoeve van de uitvoering van de motie. Ik zal de Tweede Kamer over de uitwerking hiervan na het zomerreces nader informeren.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen