24 095 Frequentiebeleid

Nr. 308 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 december 2011

Conform mijn eerdere toezeggingen in mijn brief van 17 november jl. (Kamerstuk 24 095, nr. 302) en in het AO over de VTE-Raad van 8 december jl. informeer ik u bij deze over de voortgang van het herstel van de radio-ontvangst in Noord-Nederland.

Zoals ik in mijn brief van 17 november heb gemeld zijn de herstelwerkzaamheden voor de betonnen toren te Smilde in oktober gestart. Volgens opgave van de bouwer zal de toren medio februari gereed zijn. Voor een volledig herstel van de radio-ontvangst is de herbouw van de zendmast op de toren van Smilde noodzakelijk. De initiële planning gaat uit van realisatie van de zendmast in oktober 2012 en het volledig in bedrijf nemen ervan in december. De kosten van herbouw worden gedekt uit de verzekeringsgelden.

Ter overbrugging van de periode van herbouw van Smilde hebben betrokken partijen de mogelijkheid verkend en uitgewerkt voor het plaatsen van een tijdelijke mast van 200 meter. Volgens de planning zou het plaatsen van de tijdelijke mast in april gereed moeten zijn en het in bedrijf nemen ervan in mei 2012. De kosten voor het plaatsen en in bedrijf nemen van een tijdelijke mast worden niet gedekt door de verzekering.

Beide oplossingsrichtingen zijn de afgelopen weken – onder leiding van Agentschap Telecom – intensief besproken tussen Alticom, Novec, de publieke en commerciële vergunninghouders en de zenderaanbieders, Broadcast Partners en KPN Broadcast Services. In deze gesprekken is ook naar de mogelijkheid gekeken om de herbouw van Smilde te versnellen. Na beoordeling van de mogelijkheden op de aspecten doelbereik, doorlooptijd, bouwtechnische specificaties, vergunningsvereisten en financiën, is unaniem door de (markt)partijen gekozen voor de intensivering van de herbouw van de oorspronkelijke mast.

Met de versnelde herbouw wordt – in vergelijking met de optie van een tijdelijke mast – het uiteindelijke doel bereikt, namelijk een volledig herstel van de situatie van vóór 15 juli. Bovendien zijn volgens opgave van de (markt)partijen de meerkosten – in vergelijking met een tijdelijke mast – beperkt tot een paar ton, De herbouw wordt gefinancierd uit de verzekeringsgelden maar de versnelling ervan vraagt om extra middelen.

Met de versnelling van de herbouw kan de oorspronkelijke zendmast in de zomer van 2012 operationeel zijn en is de dekking weer op het niveau van voor de instorting van zendmast Smilde.

Omdat ik hecht aan een spoedig en volledig herstel van de ontvangst in Noord-Nederland, ben ik bereid om binnen de gestelde juridische en financiële kaders een bijdrage in de meerkosten te leveren om deze oplossing mede mogelijk te maken.

De komende periode wordt door partijen hard gewerkt aan de herbouw en zullen de mogelijkheden voor tussentijdse verbetering worden benut. Zo zijn recent in overleg met Agentschap Telecom extra zenders bijgeplaatst in Noord Nederland om binnen de beperkte mogelijkheden het zenderbereik voor een aantal radiostations te verbeteren.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen

Naar boven