Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201124095 nr. 262

24 095 Frequentiebeleid

Nr. 262 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2010

In april 2010 heeft de veiling van de 2,6 GHz-band voor mobiel internet in Nederland plaatsgevonden. In de brief van 18 mei 2010, kamerstuk 24 095, nr. 258, heb ik uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van deze veiling en heb ik uw Kamer toegezegd een evaluatie te laten uitvoeren naar deze veiling.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een onafhankelijk bureau, PricewaterhouseCoopers (PWC), gevraagd deze evaluatie uit te voeren. In de bijlage van deze brief treft u het eindrapport van PWC inzake de evaluatie van de 2,6 GHz-veiling aan.1

In de evaluatie door PWC is de beleidvoorbereiding, de beleidsbepaling, het gekozen veilingmodel en de uitvoering van de 2,6 GHz-veiling geëvalueerd. Het doel van de evaluatie was om te toetsen in hoeverre met het verdelen van het 2,6 GHz-spectrum is voldaan aan de beleidsuitgangspunten en of de veiling correct is uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde randvoorwaarden. Voor de conclusies van PWC verwijs ik u naar de bijlage.

Op hoofdlijnen kan ik mij vinden in de conclusies die PWC trekt en ben ik van mening dat de aanbevelingen die PWC doet, bruikbaar zijn. De evaluatie maakt duidelijk dat aan een aantal uitgangspunten van de veiling is voldaan. Zo hebben twee nieuwkomers spectrum verworven in de 2,6 GHz-veiling. Voor wat betreft het lange termijn effect op het gestelde doel om ruimte te bieden voor innovatie voor aanbieders, geeft PWC aan dat de veiling te kort geleden heeft plaatsgevonden om hier een uitspraak over te kunnen doen.

Het rapport maakt mijns inziens goed duidelijk hoe marktpartijen aankijken tegen het in gezamenlijkheid met uw Kamer genomen besluit om expliciet ruimte te reserveren voor drie nieuwkomers. Consequentie van deze keuze was beperkte schaarste.

De manier waarop de aanbevelingen worden overgenomen, laat ik over aan mijn ambtsopvolger. Derhalve zullen de uitkomsten van het onderzoek door PWC, zoals ook aangegeven in mijn brief van 18 mei jl., worden meegenomen in een integrale visie op de mobiele communicatiemarkt. Deze visie wordt momenteel geconsulteerd en in de eindversie zullen de conclusies en aanbevelingen van PWC worden meegenomen.

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.