Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200624095 nr. 194

24 095
Frequentiebeleid

nr. 194
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID APTROOT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 191

Voorgesteld 20 december 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er op de telecommunicatiemarkt sprake is van machtsposities en gebrek aan concurrentie;

constaterende, dat concurrentie tussen de vier infrastructuren voor telecommunicatie en openstelling van de infrastructuren voor derden noodzakelijk zijn voor marktwerking;

voorts constaterende, dat Nozema Services middels de aandelen in Digitenne en het bezit van masten een partij is die in sterke mate bepalend is voor één van de vier infrastructuren, de toegang tot de ether;

overwegende, dat de NMa adviseert géén aandelen Nozema Services aan twee partijen te verkopen, omdat dan een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt, en dat de NMa verkoop aan één van deze twee partijen zelfs ontraadt indien de verkoop buiten een mededingingsrechtelijke toets valt;

overwegende, dat het kabinet voornemens is juist aan deze partij Nozema Services te verkopen;

voorts overwegende, dat niet alleen de keuze van de koper van belang is voor marktwerking maar ook de verkoopvoorwaarden, zowel de over te nemen als de af te stoten bedrijfsonderdelen;

spreekt als haar mening uit, dat de NMa-adviezen serieus dienen te worden genomen en mede bepalend dienen te zijn voor het handelen van de regering;

verzoekt de regering de verkoopprocedure van Nozema Services en de voorgenomen transactie te heroverwegen, daarbij zowel de NMa als de Opta om advies te vragen en zo nodig als consequentie hiervan de procedure te beëindigen en op een later moment opnieuw te starten;

verzoekt tevens de regering de Tweede Kamer over de resultaten van de heroverweging en de adviezen van NMa en Opta te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aptroot

Van den Brink

Van Dam