Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202124077 nr. 473

24 077 Drugbeleid

Nr. 473 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2021

In mijn voortgangsbrief drugspreventie d.d. 9 maart 2021 (Kamerstuk 24 077, nr. 470) heb ik u geïnformeerd over de uitvoering van een spoedige multidisciplinaire risicobeoordeling van de schadelijkheid van designerdrug 3-MMC (3-methylmethcathinone). Hierbij doe ik u het rapport van deze risicobeoordeling toekomen1 en informeer ik u – mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid – over de vervolgstappen.

Achtergrond

Als gevolg van signalen die wijzen op een toename in het gebruik van 3-MMC en een stijgend aantal incidenten en intoxicaties met dit middel, heeft de Risicobeoordelingscommissie (verder: Commissie) van het Coördinatiepunt Assessment Monitoring nieuwe drugs (CAM) alle beschikbare informatie over deze nog vrij onbekende drug geïnventariseerd. Deze informatie is vervat in een zogenaamde quick scan, die begin maart is uitgebracht. In de quick scan doet de Commissie de aanbeveling om 3-MMC zo spoedig mogelijk aan een multidisciplinaire risicobeoordeling te onderwerpen en in te zetten op voorlichting en preventie. Tevens geeft de Commissie aan dat aanvullend onderzoek nodig is voor deze risicobeoordeling.

Ik heb deze aanbeveling overgenomen en opdracht gegeven voor de uitvoering van een spoedige risicobeoordeling. Tevens heb ik opdracht gegeven aan het Trimbos-instituut om ten behoeve van de risicobeoordeling op korte termijn een verkenning te doen naar de prevalentie van problematisch gebruik van 3-MMC in de Nederlandse gemeenten; een verkenning te doen naar de situatie rondom 3-MMC problematiek in de gemeente Aalten, alsmede een onderzoek te doen naar de ervaringen van 3-MMC gebruikers aan de hand van interviews.

Uitkomst risicobeoordeling

Op 22 april jl. heeft het eerste deel van de risicobeoordeling plaatsgevonden, de risicobeoordeling is voortgezet op 11 mei jl. Het rapport wordt heden gepubliceerd en bevat de aanbeveling, op basis van de huidige stand van informatie, 3-MMC op lijst II bij de Opiumwet te plaatsen. Hierdoor wordt de eenvoudige beschikbaarheid van 3-MMC tegengegaan. Tevens doet de Commissie de aanbeveling om (potentiële) gebruikers van 3-MMC bewust te maken van de negatieve gezondheidseffecten van 3-MMC door middel van voorlichting en andere preventieactiviteiten. Bovendien adviseert de Commissie om het gebruik en de gezondheidseffecten van 3-MMC, alsmede de gevolgen van de genomen beleidsmaatregelen, te blijven monitoren.

De Commissie acht plaatsing op lijst II gerechtvaardigd, gelet op de toenemende populariteit van dit middel onder met name jongeren, signalen die wijzen op verslavingspotentieel van dit middel en een stijging in het aantal gezondheidsincidenten gerelateerd aan 3MMC-gebruik. Door plaatsing van 3MMC op lijst II bij de Opiumwet wordt de eenvoudige verkrijgbaarheid als gevolg van de legale status tegengegaan en wordt een signaal afgegeven aan de gebruikersgroepen over de negatieve effecten van 3-MMC gebruik. Gebaseerd op de huidige beschikbare informatie concludeert de Commissie dat er te weinig wetenschappelijke basis is om te stellen dat 3-MMC vergelijkbare risico’s oplevert als de stoffen die vermeld staan op lijst I bij de Opiumwet. Het beeld van 3-MMC dat nu naar voren komt zou op basis van aanvullende data kunnen veranderen en het is mogelijk dat ook het advies daardoor aangepast zou kunnen worden.

Vervolgstappen

Ik heb besloten het advies van de Commissie van het CAM over te nemen door regelgeving voor te bereiden gericht op een spoedige plaatsing van 3-MMC op lijst II bij de Opiumwet. De huidige verwachting is dat we de betreffende algemene maatregel van bestuur in de maand juni aan uw Kamer ter voorhang zullen aanbieden.

Tegelijkertijd zet ik in op voorlichting en preventie. Het Trimbos-instituut brengt op korte termijn een folder uit voor (potentiële) gebruikers met informatie over de risico’s van 3-MMC, alsmede een factsheet voor professionals met handvatten hoe om te gaan met 3-MMC-gebruik. Het online informatieaanbod over dit onderwerp is uitgebreid. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt door zowel gebruikers als professionals. Daarnaast adviseert het Trimbos-instituut gemeenten die te maken hebben met 3-MMC problematiek over de vormgeving van het preventieaanbod.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.