24 077 Drugbeleid

Nr. 410 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2018

Hierbij sturen wij uw Kamer, in overeenstemming met artikel 6, tweede lid van de Kaderwet adviescolleges, een afschrift van de instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen1. Deze commissie krijgt tot taak om, ten behoeve van het uniforme experiment met de teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik te adviseren over de vormgeving van het experiment. In het bijzonder ten aanzien van de teelt van hennep, selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment, de deelname door coffeeshops, preventiemaatregelen, toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment, de meting van effecten en over welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment.

Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus, verbonden aan de Universiteit van Maastricht, is bereid gevonden het voorzitterschap van de commissie «Experiment gesloten coffeeshopketen» op zich te nemen. In de commissie hebben verder wetenschappers en experts zitting uit diverse vakgebieden. De heer Knottnerus heeft de volgende personen gevraagd zitting te nemen in zijn commissie:

  • Prof. mr. T. (Tom) Blom

  • Prof. dr. W. (Wim) van den Brink MD PhD

  • Drs. J.H.H. (Jan) Mans

  • Prof. dr. H. (Dike) van de Mheen

  • Prof. dr. Ir. J. (Jaap) Seidell

  • mr. A.H. (Albert) van Wijk

  • dr. C.G. (Karin) van Wingerde

Tijdens het Algemeen Overleg coffeeshopbeleid van 20 december 2017 (Kamerstuk 24 077, nr. 407) hebben wij uw Kamer tevens toegezegd om uw Kamer te informeren over de planning, doorlooptijden en wijze van evaluatie aangaande het experiment gesloten coffeeshopketen. Daarnaast is gevraagd om een reactie op het onderzoeksrapport «Internationaal recht en cannabis II» van prof. mr. P.H.P.H.M.C (Piet Hein) van Kempen en prof. M.I. (Masha) Fedorova. Op deze toezeggingen komen wij spoedig na het reces bij u terug.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven