24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 427 MOTIE VAN HET LID WÖRSDÖRFER

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij implementatie van Europese regelgeving nationale koppen zoals extra maatregelen, lidstaatopties of strenger toezicht kunnen leiden tot een ongelijk speelveld voor bedrijven en dat het daarom goed is om expliciet te maken welke keuzes door de regering gemaakt zijn;

verzoekt de regering, indien bij implementatie van Europese regelgeving tevens regels worden opgenomen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de implementatie of indien bepalingen uit de Europese regelgeving ruimte laten tot het maken van een beleidskeuze, dit expliciet in de toelichting op de betreffende implementatieregelgeving aan te geven en de daarbij gemaakte keuzes toe te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wörsdörfer

Naar boven