24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 424 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN RONNES

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat overheden per jaar voor 73 miljard euro inkopen dan wel aanbesteden;

overwegende dat uit het rapport Beter Aanbesteden blijkt dat er nog veel te verbeteren is in het aanbestedingsgedrag van overheden;

verzoekt de regering, voor het zomerreces 2018 aan te geven welk budget het ministerie beschikbaar heeft om de realisatie van de actiepunten te garanderen en welke maatregelen de regering gaat nemen om te borgen dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk nemen en hun actiepunten tijdig uitvoeren;

verzoekt de regering tevens, dat zij zich ten volle inspant dat maatregelen die de rijksoverheid aangaan in het eerste kwartaal van 2019 zijn geïmplementeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Ronnes

Naar boven