24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 422 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering de laatste hand legt aan een wetsvoorstel dat beoogt het mogelijk te maken dat duurzaamheidsinitiatieven een algemeen verbindend karakter krijgen;

overwegende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan zowel de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN als aan de richtinggevende VN-principes voor ondernemen en mensenrechten én de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen;

verzoekt de regering, in dit wetsvoorstel expliciet te verwijzen naar deze internationale afspraken teneinde misverstanden over de reikwijdte van de onderhavige wet zo veel als mogelijk te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Lee

Naar boven