24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 420 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN MOORLAG

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een wetsvoorstel voorbereidt waarmee duurzaamheidsinitiatieven algemeen verbindend verklaard kunnen worden en dat deze naar de mening van de regering in eerste instantie op milieu en dierenwelzijn gericht dienen te zijn;

van mening zijnde dat onder de term duurzaamheid naast milieubescherming en dierenwelzijn ook mensenrechten dienen te vallen;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel zodanig uit te werken dat initiatieven die de mensenrechten bevorderen ook onder de werking van het wetsvoorstel kunnen vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Moorlag

Naar boven