Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199524029 nr. 7

24 029
Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding

nr. 7
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 september 1995

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Een nieuw onderdeel G wordt toegevoegd, dat als volgt luidt:

G

Artikel 18g wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde tot en met elfde lid tot het vijfde tot en met dertiende lid, worden een nieuw derde en vierde lid ingevoegd, die als volgt luiden:

3. Het bureau kan andere werkzaamheden verrichten dan die welke uit het tweede lid voortvloeien, voor zover het betreft:

a. het zorgen voor de ontwikkeling, de uitvoering, de organisatie en de afneming van andere examens op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding dan die welke in het tweede lid, onder a, zijn bedoeld, alsmede het afgeven van vrijstellingen, certificaten en diploma's;

b. het ontwikkelen, het in stand houden en het beschikbaar stellen van expertise met betrekking tot de examinering van opleidingen op het gebied van de brandweerzorg en de rampenbestrijding.

4. De in het derde lid genoemde werkzaamheden mogen niet leiden tot concurrentievervalsing ten opzichte van private aanbieders van vergelijkbare diensten en worden tegen kostendekkende tarieven verricht.

2. In het tiende lid vervalt na «Ambtenarenwet» het cijfer 1929.

3. In het elfde lid wordt na de zinsnede «bedoeld in het tweede lid,» ingevoegd: en de werkzaamheden, bedoeld in het derde lid,.

2. Een nieuw onderdeel H wordt toegevoegd, dat als volgt luidt:

H

In artikel 20 wordt «artikel 19, tweede lid» telkens vervangen door: artikel 19, tweede en derde lid.

B

In artikel IV wordt na «het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding» toegevoegd: en het Nederlands bureau brandweerexamens.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt ertoe de wettelijke taakomschrijving van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) en het Nederlands bureau brandweerexamens (NBBe) met elkaar in overeenstemming te brengen. Gebleken is dat deze taakomschrijvingen zonder goede gronden verschillen. Thans wordt dan ook voorgesteld aan artikel 18g een nieuw derde en vierde lid toe te voegen. Het derde lid ziet op de mogelijkheid andere werkzaamheden op het terrein van de examens te verrichten, onder de in het vierde lid vermelde voorwaarden van eerlijke concurrentie en kostendekkende tarieven.

Zowel het NIBRA als het NBBe zijn instituten die een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de brandweerzorg en de rampenbestrijding in Nederland, waarvoor ik een algemene verantwoordelijkheid heb. De werkzaamheden van deze instituten liggen in het verlengde van elkaar. Het NIBRA heeft een taak ten aanzien van de opleidingen op het terrein van de brandweerzorg en de rampenbestrijding en het NBBe een soortgelijke taak met betrekking tot de examinering van die opleidingen. De voorgestelde artikelen 18a, derde lid, en 18g, derde lid, brengen mee dat van overheidswege wordt gezorgd voor een aanbod van opleidingen en examens op dit terrein. Organisaties die een verantwoordelijkheid hebben op het terrein van de brandweerzorg en de rampenbestrijding hebben, zo is gebleken, naast goede opleidingen ook behoefte aan een afrondend examen, als instrument om te beoordelen of de kandidaten de vereiste kwaliteit hebben. Bij dergelijke organisaties moet niet alleen worden gedacht aan de gemeentelijke en regionale brandweren, maar bijvoorbeeld ook aan bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het optreden van hun bedrijfshulpverleners. Integrale veiligheidszorg vereist dat in geval van calamiteiten verschillende diensten goed kunnen samenwerken en dat een goede communicatie tussen alle betrokkenen is gegarandeerd. Eén van de manieren waarop dit kan worden bereikt, is ervoor te zorgen dat betrokkenen op dezelfde wijze kunnen worden opgeleid en geëxamineerd.

In de Wet van 11 november 1993, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Nederlands bureau brandweerexamens (Stb. 1994, 15) ontbreekt een evaluatiebepaling. Vanwege de samenhang tussen de werkzaamheden van het NIBRA en het NBBe vind ik het wenselijk de werkzaamheden van beide instituten gelijktijdig te evalueren. Daartoe is Artikel IV van het wetsvoorstel gewijzigd. Evaluatie van de werkzaamheden van een zelfstandig bestuursorgaan vloeit ook voort uit het algemene beleid van het kabinet inzake verzelfstandigingen.

De overige wijzigingen van het wetsvoorstel zijn technisch van aard.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal