Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199524029 nr. 11

24 029
Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID CORNIELJE

Ontvangen 6 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt aan artikel 18c een lid toegevoegd, dat luidt:

6. Het bestuur stelt bij reglement een Raad voor het Nederlands Instituut voor brandweer en rampenbestrijding in, waarin vertegenwoordigers zitting hebben uit de kring van openbare lichamen en organisaties die een taak vervullen op het terrein van de brandweerzorg en rampenbestrijding. Het bestuur voert regelmatig overleg met de raad over aangelegenheden die betrekking hebben op het instituut in het algemeen en de opleidingen aan het instituut in het bijzonder. In het reglement, bedoeld in het derde lid, worden regels gegeven over de samenstelling, taak en werkwijze van de raad alsmede over de wijze van benoeming van de leden van de raad.

Toelichting

Het verdient aanbeveling om de Raad van Advies, die is ingesteld door het voorlopig bestuur van het NIBRA in de wet te verankeren. Hierdoor worden vertegenwoordigers van brandweerorganisaties betrokken bij het beleid van het NIBRA.

Cornielje