Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199524029 nr. 10

24 029
Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding

nr. 10
AMENDEMENTEN VAN HET LID MULDER-VAN DAM

Ontvangen 6 september 1995

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18b, tweede lid, vervangen door:

2. De voorzitter en de overige leden van het bestuur worden, op gezamenlijke voordracht van bij ministeriële regeling aan te wijzen openbare lichamen en organisaties die een taak vervullen op het terrein van de brandweerzorg en rampenbestrijding, bij koninklijk besluit benoemd, geschorst en ontslagen.

II

Artikel III, onderdeel C, wordt vervangen door:

C

1. De personen die op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet als voorzitter of als lid zitting hadden in het voorlopig bestuur van het instituut, bedoeld in het besluit van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 september 1992, EB92/2123 (Stcrt. 200), vormen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet het bestuur van het instituut, totdat een nieuw bestuur is benoemd op de voet van artikel 18b, tweede lid, van de Brandweerwet 1985.

2. De benoeming van het nieuwe bestuur heeft plaats binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze wet.

Toelichting

Het amendement beoogt een inbreng van bij het convenant van 9 september 1992 betrokken partijen te waarborgen bij het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur.

De overgangsbepaling van artikel III, onderdeel C, strekt ertoe, zo snel mogelijk recht te doen aan het nieuwe artikel 18b.

Mulder-van Dam