Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523806 nr. 7

23 806
Inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Douanewet (Invoeringswet Douanewet)

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 juni 1995

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel VII wordt vervangen door:

Artikel VII

In artikel 3 van de Nuttige Dierenwet 1914 wordt «de ambtenaren van de invoerrechten en accijnzen» vervangen door: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

2. In artikel IX wordt «ziekte-oorzaken» vervangen door: ziekteoorzaken.

3. Artikel XI en artikel XVI vervallen.

4. In artikel XII, aanhef, wordt na «1935» ingevoegd: , Stb. 455.

5. In artikel XIII, aanhef, wordt «Wet op de Zeevaartdiploma's 1935» vervangen door: Wet op de zeevaartdiploma's.

6. Artikel XIV vervalt.

7. In artikel XXII wordt «Visserijwet» vervangen door: Visserijwet 1963.

8. Na artikel XXII wordt ingevoegd:

Artikel XXIIA

In artikel 28, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet wordt «de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen» vervangen door: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

9. In artikel XXIII wordt na onderdeel D ingevoegd:

DA. In artikel 22a, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

DA.1. In de aanhef wordt «de verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair douanewetboek (PbEG L 302)» vervangen door: het Communautair douanewetboek.

DA.2. Onderdeel a wordt vervangen door:

a. de formaliteiten betreffende het in Nederland brengen zijn dezelfde als zijn voorzien in de wettelijke bepalingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Douanewet, ten aanzien van goederen die in het vrije verkeer worden gebracht in de zin van die wettelijke bepalingen;.

DA.3. In onderdeel c wordt «een van de douaneregelingen» vervangen door «een van de douaneregimes» en wordt «deze douaneregeling» vervangen door «dit douaneregime».

DB. In artikel 22a, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht.

DB.1. Onderdeel a wordt vervangen door:

a. de formaliteiten betreffende de verzending of het vervoer naar een derde-land zijn dezelfde als zijn voorzien in de wettelijke bepalingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Douanewet, ten aanzien van goederen die worden uitgevoerd in de zin van die wettelijke bepalingen;.

DB.2. In onderdeel b wordt «de bepalingen inzake uitvoer in de zin van de Wet inzake de douane» vervangen door: de wettelijke bepalingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Douanewet, ter zake van de uitvoer.

10. In artikel XXVII en in artikel XLVI, onderdelen A, B.2 en C, wordt «bevoegd inzake douane» vervangen door: bevoegd inzake douane,.

11. Artikel XXXI wordt vervangen door:

Artikel XXXI

In de Meetbrievenwet 1981 worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 24, tweede lid, wordt «de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen» vervangen door: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

B. In artikel 25, vijfde lid, wordt «de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen» vervangen door: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane,.

C. In artikel 26, tweede lid, wordt «de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen» vervangen door: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane,.

D. Artikel 31, onderdelen e en f, wordt vervangen door:

e. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

12. Artikel XXXIII wordt vervangen door:

Artikel XXXIII

In de Wet tot behoud van cultuurbezit worden de volgende wijzigingen aangebracht.

A. In artikel 14a, eerste lid, wordt «uit Nederland uit te voeren» vervangen door: buiten Nederland te brengen.

B. In het opschrift vóór artikel 14b wordt «van een lid-staat» vervangen door «van de lid-staten» en wordt «van een andere staat die partij is» vervangen door «van de andere staten die partij zijn».

C. In artikel 14b, eerste lid, wordt «van een lid-staat» vervangen door «van de lid-staten» en wordt «van een andere staat die partij is» vervangen door «van de andere staten die partij zijn».

D. In artikel 15, tweede lid, wordt «de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen» vervangen door: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

E. Artikel 16, eerste lid, onderdeel c, wordt vervangen door:

c. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

F. Artikel 19 wordt vervangen door:

Artikel 19. Op de in artikel 15, tweede lid, bedoelde ambtenaren is hoofdstuk 2, paragraaf 3, van de Douanewet van overeenkomstige toepassing.

13. Artikel XXXIX, onderdeel B, wordt vervangen door:

B. In artikel 44k, derde lid, wordt «Artikel 30e» vervangen door: Artikel 30j.

14. Artikel XL wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel C.3 wordt in onderdeel c, onder 2°, «artikel 643,» vervangen door: artikel 643.

b. In onderdeel K wordt «h. de beursbelasting» vervangen door: i. de beursbelasting.

15. Na artikel XLIII wordt ingevoegd:

Artikel XLIIIA

In artikel 60, eerste lid, onderdeel b, van de Wet vervoer binnenvaart wordt «de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen» vervangen door: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane,.

16. Aan artikel XLIX wordt toegevoegd:

I. In artikel 14 wordt «De ambtenaren der invoerrechten en accijnzen» vervangen door: De ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane,.

17. Artikel LII vervalt.

18. Artikel LIII wordt vervangen door:

Artikel LIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 maart 1995 ingediende voorstel van wet tot herziening van de Wet wapens en munitie (Kamerstukken II 1994/95, 24 107, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en in werking treedt op een tijdstip dat is gelegen vóór het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, vervallen in artikel XXXIV van deze wet de onderdelen A, B en C.

19. In artikel LV, eerste lid, wordt «1 januari 1995» telkens vervangen door «de dag van de inwerkingtreding van deze wet». Voorts wordt in onderdeel b «welke op 31 december 1994 aanhangig zijn of op die datum nog aanhangig gemaakt kunnen worden» vervangen door: welke op de dag vóór die van de inwerkingtreding aanhangig zijn of op de dag vóór die van de inwerkingtreding nog aanhangig gemaakt kunnen worden.

20. In artikel LVI, eerste lid, wordt «doch uiterlijk tot en met 31 december 1995» vervangen door: doch uiterlijk tot en met de laatste dag van het tijdvak van twaalf maanden dat ingaat op de dag van de inwerkingtreding van deze wet.

21. Artikel LVII wordt vervangen door:

Artikel LVII

De Douanewet en deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

TOELICHTING

De onderdelen 1 tot en met 18 van de nota van wijziging strekken ertoe om het wetsvoorstel te actualiseren; daarbij worden tevens enkele onjuistheden hersteld.

Voorgesteld wordt de datum van inwerkingtreding van de herziening van de douanewetgeving nader bij koninklijk besluit te regelen (onderdelen 19, 20 en 21).

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om artikel 31, onderdeel f, van de Meetbrievenwet 1981 te laten vervallen (zie onderdeel 11, onder D). Aan de bepaling bestaat geen behoefte meer nu de daarin bedoelde loodsen als gevolg van de verzelfstandiging van de loodsdienst (in 1988) niet langer ambtenaar zijn.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend