Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199823706 nr. 19

23 706
Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt)

nr. 19
AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET

Ontvangen 21 november 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 5, tweede lid, onderdeel b, vervalt onderdeel 4°.

II

Artikel 6 vervalt.

III

In artikel 7, eerste lid, vervalt de zinsnede: , daaronder begrepen het ondernemingsplan.

IV

In artikel 9, tweede lid, vervalt de laatste volzin.

V

In artikel 9 vervalt het vierde lid.

VI

In artikel 105 vervalt het zevende lid.

VII

In artikel 110 vervalt de zinsnede: en 4°.

Toelichting

De eis dat een notaris slechts benoembaar is na overlegging van een ondernemingsplan is een nodeloze beperking van de met dit wetsvoorstel beoogde vestigingsvrijheid.

Rouvoet