Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1997-199823706 nr. 18

23 706
Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID B. M. DE VRIES

Ontvangen 11 november 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 114, tweede lid, wordt «gedurende ten hoogste drie jaar na inwerkingtreding van de wet» vervangen door: tot een bij wet te bepalen tijdstip, ten minste gelegen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet.

Toelichting

In dit amendement wordt de overgangstermijn voor de vrije tariefsvorming gesteld op ten minste drie jaar. De verder onbepaalde termijn eindigt op een bij wet te bepalen tijdstip. Het betreft hier een dermate belangrijk element van de wet dat het parlement zich hierover moet kunnen uitspreken. De vrije tariefsvorming dient pas in te gaan nadat op grond van een evaluatie is gebleken welke de effecten zijn van vrije tariefsvorming.

B. M. de Vries