Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523700 nr. 16

23 700
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel K, wordt artikel 1A.1.1.5 vervangen door:

Artikel 1A.1.1.5

1. Een bestuursorgaan kan hetzij een algemeen mandaat hetzij een mandaat voor een bepaald geval verlenen.

2. Een algemeen mandaat wordt schriftelijk verleend. Een mandaat voor een bepaald geval wordt schriftelijk verleend indien de gemandateerde niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever.

Toelichting

In een niet-ondergeschiktheidsrelatie is het van belang dat er duidelijkheid bestaat over instemming en verantwoordelijkheid. De eis van schriftelijkheid biedt in dit geval een waarborg voor het bestaan van een juridisch correcte mandaatverlening.

De Graaf