Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523700 nr. 15

23 700
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 5.3.3., eerste lid, «de last opheffen of de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn» vervangen door: de last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen.

Toelichting

De krachtens ongeschreven recht bestaande bevoegdheid van vermindering van de dwangsom moet uit oogpunt van rechtszekerheid worden opgenomen in de tekst. Een dergelijke voorziening treft men ook aan in de artikelen 137 van de Gemeentewet, 134 van de Provinciewet, 72 van de Waterschapswet en 611d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De Graaf