Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523700 nr. 14

23 700
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 5.1.8 een nieuw lid toegevoegd, luidende:

5. De rechthebbende wordt op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de resultaten van het onderzoek, de opneming of de monsterneming.

Toelichting

In verband met de rechtszekerheid en zorgvuldigheid mag van het bestuursorgaan openheid worden verwacht inzake de uitoefening van bevoegdheden. Indien een toezichthouder gebruik maakt van zijn bevoegdheid zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen, moet voor de rechthebbende de mogelijkheid bestaan om inzicht te hebben in de resultaten van deze handelingen. In de wet moet deze bevoegdheid van de rechthebbende om deze resultaten op te vragen uitdrukkelijk worden toegekend.

De Graaf