Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523700 nr. 13

23 700
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, worden in artikel 3.6.2, derde lid, de woorden «zo spoedig mogelijk daarna» vervangen door: binnen een week na de bekendmaking.

Toelichting

De uitzonderingsmogelijkheid om een motivering in verband met vereiste spoed tijdelijk geheel achterwege te laten, schept voor de rechthebbende rechtsonzekerheid, tot het moment dat de motivering wordt gegeven. Indien de rechthebbende een bezwaarschrift wil indienen, is hij zelf gebonden aan een termijn van zes weken. Het is voor hem van belang dat de motivering op zeer korte termijn wordt gegeven. De term «zo spoedig mogelijk» biedt hiertoe niet voldoende concrete garantie. Daarom moet in de wet een termijn worden gesteld van een week. Een termijn van een week is voor het bestuursorgaan zowel redelijk als overkomelijk.

De Graaf