Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523700 nr. 11

23 700
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID REHWINKEL

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt in artikel 5.1.8 na het eerste lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:

2. De toezichthouder neemt op verzoek van de rechthebbende indien mogelijk een tweede monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.

Toelichting

Het is wenselijk de mogelijkheid van een contra-expertise in de Algemene wet bestuursrecht op te nemen. Daarvoor is het nodig de toezichthouder te verplichten een tweede monster te nemen indien de rechthebbende daarom verzoekt en indien dit mogelijk is. De toezichthouder bewaart het tweede monster (of laat het bewaren), zodat de betrokkene of later de verdachte effectief om een contra-expertise kan vragen.

Rehwinkel