Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523700 nr. 10

23 700
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID REHWINKEL

Ontvangen 12 september 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel H, wordt aan artikel 5.1.7, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Hij is bevoegd deze vordering te richten tot de derde die deze gegevens en bescheiden houdt voor de rechthebbende.

Toelichting

Om te voorkomen dat de betrokkene zich aan de medewerkingsplicht ontrekt door zijn zakelijke gegevens en bescheiden onder te brengen bij een derde (administratiehouder), wordt voorgesteld de toezichthouder de bevoegdheid te attribueren om zijn inzagevordering ook tot deze derde te richten.

Rehwinkel