23 645 Openbaar vervoer

Nr. 577 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 juli 2014

Graag wil ik u met deze brief informeren over de stand van zaken over recente ontwikkelingen die gaande zijn binnen het OV-betaaldomein.

Zoals bekend wordt op 9 juli 2014 de laatste stap gezet in de implementatie van de OV-chipkaart: met de introductie van de eenmalige OV-Chipkaart is aan de laatste voorwaarde voldaan om volledig over te gaan op de OV-chipkaart.

Daarnaast kan ik u berichten over belangrijke voortgang in de herpositionering van Trans Link Systems (TLS), het bedrijf achter de OV Chipkaart. Zoals ik u reeds in het Algemeen Overleg van 6 maart j.l. heb aangegeven (Kamerstuk 23 645, nr. 574), hadden vervoerders, in het kader van de herpositionering, al overeenstemming bereikt over de governance. Er zal een coöperatie worden opgericht, waarvan alle vervoerders lid zijn.

Vervolgens hebben de vervoerders onderhandeld over de wijze van financiering van de coöperatie. Ik ben blij u te kunnen berichten dat de vervoerders nu ook op dit punt overeenstemming hebben bereikt.

De resultaten zullen op korte termijn worden voorgelegd ter finale goedkeuring aan de Raden van Commissarissen van de betrokken (moeder)organisaties. Hierna zal ik u, zoals toegezegd, de door de vervoerders getekende intentieverklaringen inzake governance en financiering vertrouwelijk doen toekomen. Ik heb de vervoerders gecomplimenteerd met deze belangrijke stap en hun constructieve inzet op dit dossier.

Met de oprichting van de coöperatie wordt een structuur opgezet waarin alle vervoerders met een concessie zijn vertegenwoordigd, zodat zij samen sturen op een efficiënte en transparante «kassa van het OV».

In combinatie met de door het NOVB en in de wetgeving gestelde kaders ontstaat er met de oprichting van een coöperatie, een solide OV-betaalmarkt waar innovaties kunnen plaatsvinden. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting de verdere ontwikkeling van de OV-Chip 2.0, of zoals ik het liever noem: de toekomst van het OV-betalen.

De toekomstvisie op het OV-betalen wordt samen met de consumentenorganisaties, de verschillende overheden en vervoerders verder uitgewerkt in het NOVB.

Het Rijk heeft geen aandeel in de financiële transactie of in de overeenkomsten, maar mocht u na toezending van de intentieverklaringen behoefte hebben aan een vertrouwelijke technische briefing over de details van de overeenkomst, dan zal ik uw verzoek hiervoor overbrengen aan de vervoerders.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven