23 645 Openbaar vervoer

Nr. 572 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2014

Tijdens het Algemeen Overleg OV, OV-Chipkaart en taxi heb ik met uw Kamer gesproken over de knelpunten die visueel gehandicapten ervaren met het reizen met de OV-Chipkaart. Ik heb u toegezegd om u over de voortgang inzake de OV-Chipkaart voor visueel gehandicapten te zullen informeren.

Met deze brief kom ik deze toezegging na, reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 20 maart jl en geef ik aan hoe ik omga met de aangenomen motie van het lid Dik-Faber c.s.1 van 26 maart 2014.

Overleg met betrokken partijen

Op 9 april jl. heb ik met vervoerders, decentrale overheden en de Oogvereniging een goed en constructief gesprek gehad over mogelijke oplossingen voor het gebruik van de OV-chipkaart voor blinde en slechtziende reizigers.

In dit overleg hebben alle betrokken partijen afgesproken dat in het de NOVB-overleg van eind mei een plan van aanpak ter goedkeuring voorligt. Doel van het plan van aanpak is om het kijken op welke manier reizen op rekening voor blinde en slechtziende reizigers versneld ingevoerd kan worden.

Daarmee sluit het plan van aanpak aan op de motie van het lid Dik-Faber en op basis van het plan van aanpak zal blijken op welke termijn reizen op rekening realiseerbaar is. Daarnaast zal in het plan van aanpak ook de suggestie van Humanis Consulting Group, waar de commissie in haar verzoek naar verwijst, worden meegenomen.

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak vindt een analyse plaats van de mogelijkheden om reizen op rekening voor deze doelgroep in te voeren en worden de gevolgen en knelpunten in kaart gebracht met een impact analyse. Deze impact analyse is nodig om ervoor te zorgen dat de oplossing ook direct voor de doelgroep goed te gebruiken is en voor de vervoerders uitvoerbaar.

Eén van de zaken waarnaar bijvoorbeeld gekeken moet worden is de manier waarop de doelgroep de gegevens kan raadplegen, deze voor betaling kan controleren, om die bij gemiste check-outs nog te kunnen (laten) corrigeren. Bij het opstellen van het plan van aanpak worden naast de vervoerders en betrokken overheden ook de Oogvereniging betrokken.

Tot slot

De partijen om tafel hebben met elkaar uitgesproken dat reizen op rekening een begaanbare oplossing is voor veel van de problemen die blinde en slechtziende reizigers in het openbaar vervoer ervaren. Hoe spoedig deze oplossing ingevoerd kan worden, wordt dus in het plan van aanpak uitgewerkt.

Partijen hebben ook geconcludeerd dat het verbeteren van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer een continu proces is, dat zowel bij de vervoerders als bij mij op de agenda zal blijven staan. Ik zal in het NOVB inbrengen dat op de onderwerpen waar dat relevant is de Oogvereniging, als vertegenwoordiger van de consumentenorganisaties, via de verschillende werkgroepen van het NOVB betrokken wordt.

Ik ben blij dat er nu met alle partijen overeenstemming is over de oplossingsrichting en concrete afspraken voor het vervolg zijn gemaakt. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Kamerstuk 23 645, nr. 562

Naar boven