23 645 Openbaar vervoer

Nr. 559 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 januari 2014

Het is mij een genoegen u namens het NOVB de Werkagenda 2014–2017 toe te sturen1. De werkagenda is tot stand gekomen in samenwerking met reizigersorganisaties, die als adviseur een vaste plek hebben in het NOVB-Directeurenoverleg. De agenda is vastgesteld door het Bestuurlijk NOVB en voorafgaand daaraan door het NOVB-Directeurenoverleg.

In 2013 hebben de NOVB-partijen constructieve besluiten genomen: over het afschaffen van het dubbel opstaptarief in de treinketen, over maatregelen voor de aanpak van de overstapproblematiek op stations (enkelvoudig in- en uitchecken) en over een langeafstandskorting op het spoor.

De agenda getuigt van een sterke wil van de NOVB-leden om samen resultaten te boeken voor een gebruiksvriendelijk en interoperabel OV-chipkaartsysteem. Naast verbeteringen in het huidige systeem kijkt het NOVB nadrukkelijk ook naar de toekomst. Zo gaat de agenda in op innovaties in het OV-betaalsysteem. De wereld staat tenslotte niet stil. Innovaties gaan snel. Over de toekomst van het OV-betalen moet een gezamenlijk beeld ontstaan.

Naast de ontwikkeling van een brede toekomstvisie op het OV-betalen bevat de agenda diverse «projecten in uitvoering» die tastbaar zijn voor de reiziger. Dit zijn projecten rond informatievoorziening, toegankelijkheid, het onderzoek naar incomplete transacties, het producten- en tarievenhuis, de invoering van een langeafstandskorting op het spoor en de distributie van treinproducten op stations. Voor al deze projecten geldt dat in de eerste helft van 2014 ofwel een concrete vervolgstap wordt gezet, ofwel dat het project wordt afgerond.

De agenda heeft een ambitieuze en tegelijkertijd realistische planning om deze landelijke en concessiegrensoverschrijdende vraagstukken in het OV-chipkaartdomein op te lossen. Het NOVB werkt met een dynamische agenda die jaarlijks wordt bijgesteld. Alle partijen in het NOVB, ook de reizigersorganisaties, kunnen onderwerpen voordragen. Twee keer per jaar stelt het NOVB een voortgangsrapportage op, die ik aan u zal doorzenden.

Het NOVB is voortvarend aan de slag. Als lid van het Bestuurlijk NOVB heb ik er alle vertrouwen in dat we met deze werkagenda goede resultaten gaan boeken.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven