Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201023645 nr. 374

23 645 Openbaar vervoer

Nr. 374 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2010

Via deze brief informeer ik u over de stand van zaken van onderdelen van de Aanpak multimodale reisinformatie. In deze brief wordt ingegaan op de uitkomsten van de audit naar de business case Nationale Databank OV-gegevens (BC NDOV), zoals die is aangeboden door de vervoerders, en de consequenties die de provincies, stadsregio’s en ik daar aan verbinden. Daarnaast ga ik in op het beschikbaar stellen van actuele gegevens door NS, het overleg met de decentrale overheden over mogelijke sancties voor de vervoerders als zij nalaten actuele gegevens te leveren, reisinformatie over grensoverschrijdend treinverkeer, de uitwisseling van parkeerdata en tot slot publicatie van verkeersbesluiten door wegbeheerders.

Conclusies van de audit op de business case NDOV (BC NDOV)

Een belangrijke stap naar actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer is de op te richten Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens (NDOV). De openbaar vervoerbedrijven hebben in oktober 2009 daartoe een voorstel voor een business case voor een NDOV aan VenW, de provincies en de stadsregio’s gedaan. In het Algemeen Overleg met uw Kamer op 12 november 2009 kwam de vraag ter sprake of de overheden de opdracht voor de NDOV aan 9292ov zouden kunnen gunnen. Om die vraag te beantwoorden is in opdracht van mijn ministerie, de stadsregio’s en provincies door een onafhankelijk bureau een audit uitgevoerd op de business case NDOV zoals aangeboden door de vervoerbedrijven. Bijgaand treft u deze audit aan.1

De auditors concluderen dat de BC NDOV van de vervoerders onvoldoende zekerheid geeft dat er een NDOV gerealiseerd wordt die aan de publieke doelstellingen voldoet. Ter onderbouwing geven de onderzoekers aan dat:

  • de overheden juridisch gehouden zijn aan het aanbesteden van de NDOV en deze derhalve niet onderhands kunnen gunnen aan 9292.

  • de BC NDOV zowel technisch als functioneel onvoldoende diepgang geeft om deze te kunnen toetsen aan de criteria.

  • de BC NDOV onvoldoende zekerheid geeft voor een marktconforme prijszetting voor de bouw en het beheer van de NDOV.

De eerste conclusie is van bepalende invloed geweest voor de rest van de uitgevoerde audit. Om de positie van 9292ov richting een eventuele aanbesteding te «beschermen» heeft het onderzoeksteam zich gebaseerd op openbare informatie.

De resultaten zijn met de provincies, stadregio’s, de vervoerders en de Raad van Commissarissen van 9292ov besproken. De provincies, stadsregio’s en VenW hebben op basis van de audit gekozen NDOV langs twee wegen op te zetten, de NDOV-organisatie en de NDOV-database.

  • 1. NDOV-organisatie: de NDOV-organisatie zorgt dat in de taken van NDOV wordt voorzien. De organisatie wordt enerzijds opgebouwd uit de achterban van de opdrachtgevers en er zal anderzijds (tijdelijk) specifieke kennis en know how worden ingehuurd. Op dit moment wordt onderzocht of de organisatie NDOV kan aansluiten bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.

  • 2. NDOV-database: de kern van de NDOV is de database. De ontwikkeling, bouw en beheer zal extern worden aanbesteed.

De inzet is dat de uitvraag voor aanbesteding begin 2011 plaatsvindt. Het proces van aanbesteding wordt zo georganiseerd dat 9292ov ook, indien zij dat wensen, mee kan doen in de aanbesteding. Dit betekent, in het geval 9292ov mee wil dingen, dat bij de voorbereiding van de aanbesteding 9292ov verder niet betrokken zal worden omdat dat de positie van mogelijke andere aanbieders kan schaden.

NS stelt actuele data beschikbaar

Een belangrijke pijler van de Aanpak multimodale reisinformatie is dat vervoerders actuele gegevens voor reisinformatie aan derden verschaffen. In het Algemeen Overleg met uw Kamer van 12 november 2009 ben ik gevraagd de NS aan te sporen dit ook te gaan doen. In een brief aan mijn ministerie geeft NS aan de verstrekking van informatie van harte te onderschrijven en te ondersteunen, vanuit haar permanente streven om de dienstverlening aan de klant te verbeteren.

NS streeft ernaar zo actueel en consistent mogelijke reisinformatie aan haar klanten te verstrekken, via alle mogelijke kanalen. Om hieraan te kunnen voldoen ontwikkelt NS samen met ProRail het systeem InfoPlus. Hiermee wordt, naast nieuwe schermen op de stations, een geautomatiseerde keten van actuele en consistente reisinformatie opgeleverd. Die informatie kan vervolgens direct via verschillende kanalen gedistribueerd worden aan de klant. InfoPlus wordt naar verwachting in de loop van 2010 opgeleverd.

Tot die tijd zal NS met onder andere 9292ov uitvoerig testen zodat partijen op termijn ook daadwerkelijk in staat zullen zijn actuele reisadviezen te bieden aan hun klanten.

NS doet dit op eigen initiatief, los van de aanpassing van artikel 10 van het Besluit personenvervoer waarin ik vervoerders verplicht actuele gegevens te leveren. Het aangepaste Besluit personenvervoer treedt 1 januari 2011 in werking.

Overleg met decentrale overheden over mogelijke sancties bij niet leveren van actuele gegevens

In het Algemeen Overleg met uw Kamer op 12 november 2009 is de vraag naar voren gekomen, naar aanleiding van de op te richten NDOV, hoe decentrale overheden op zullen treden als vervoerders niet of niet tijdig de actuele gegevens leveren. De levering van actuele gegevens aan de NDOV wordt opgenomen in de verschillende concessies. De zorg bestond dat er grote verschillen in optreden door decentrale overheden zouden kunnen bestaan. Begin april heeft VenW overleg gevoerd met stadsregio’s en provincies naar aanleiding van de zorg die bij uw Kamer bestaat. Een inventarisatie naar de manier van optreden door decentrale overheden bij niet goed optreden van de vervoerder leert dat er geen grote verschillen bestaan in de manier van handelen door de decentrale overheden. Partijen treden in de meeste gevallen in overleg om tot verbetervoorstellen te komen. Lukt dat niet (snel genoeg), dan wordt in veel gevallen een boete opgelegd.

Reisinformatie voor grensoverschrijdend treinverkeer

In het Algemeen Overleg met uw Kamer van 22 april 2010 inzake grensoverschrijdend verkeer heb ik u toegezegd uit te zoeken hoe de reisinformatie geregeld is. Op dit moment is er goede statische reisinformatie (de dienstregelingen) voor grensoverschrijdend openbaar vervoer beschikbaar. De websites van 9292ov en NS bieden reizigers die informatie. In de stap van statische informatie naar actuele informatie zal ik me samen met de relevante provincies en stadsregio’s inzetten om die ook beschikbaar te krijgen voor het grensoverschrijdende openbaar vervoer.

Loket parkeergegevens

In het Algemeen Overleg met uw Kamer van 31 maart j.l. over moties en toezeggingen is gesproken over een actie (nr. 11) uit de Aanpak Multimodale Reisinformatie naar aanleiding van correspondentie met P1 en dochterbedrijf Parkeerlijn.nl. De actie betreft de landelijke organisatie van (uitwisseling van) parkeergegevens (locatie van parkeergarage, aantal parkeerplaatsen, openingstijden etc.). Uw Kamer pleitte daarbij voor een beperkte rol voor mijn ministerie, mede gelet op de belangen van een private partij als P1/Parkeerlijn. Verkeer en Waterstaat heeft slechts het initiatief genomen om als aanjager te dienen voor de totstandkoming van een landelijk dataloket.

De voorwaarden waaronder publieke en private partijen bereid zouden zijn om hun gegevens ter beschikking te stellen aan potentiële gebruikers van deze gegevens, zoals ANWB en TomTom, zijn in de initiatieffase aan de orde gekomen. De betrokken partijen, waaronder P1, hebben in februari samen geconcludeerd dat voor een landelijk loket voor uitwisseling van parkeergegevens een nader te bepalen onafhankelijke partij dit dataloket in de vorm van een zoekmachine moet gaan maken en de eisen voor uitwisseling van parkeergegevens standaardiseert. Mijn ministerie heeft Connekt gevraagd het vervolproces als publiek-privaat samenwerkingsverband te begeleiden. Connekt werkt nu samen met de belanghebbende partijen aan het kiezen van een geschikt marktmodel, de gegevensarchitectuur, aan de vraag welke middelen worden ingezet en het tempo van realisatie.

Informatieuitwisseling voor wegen

Naast verbetering in de gegevens van de verkeerssituatie wordt ook gewerkt aan verbetering van beschikbaarheid van gegevens over de actuele stand van de wegkenmerken. Het gaat hierbij om nieuwe wegen en om de kenmerken zoals het soort weg, de toegestane rijrichtingen en inrijverboden. Hiervoor is, in samenwerking met de vertegenwoordigers van marktpartijen en decentrale overheden, een pilot gestart waarin verkeersbesluiten in de provincie Zeeland digitaal worden beschikbaar gesteld via een daarvoor ingericht centraal loket.

Ik ben van plan de regelgeving te wijzigen zodat zo’n uitwisseling op landelijk dekkende schaal mogelijk wordt. Om in de tussenliggende tijd verdere vooruitgang te kunnen boeken, werk ik samen met NDW, de bij NDW aangesloten wegbeheerders en geïnteresseerde marktpartijen een plan uit voor uitbreiding van deze pilot.

Tot slot

Ik ben verheugd dat er, een jaar na het uitbrengen van de Aanpak Multimodale Reisinformatie, veel is gebeurd. Naast de bovengenoemde ontwikkelingen is het Strategisch Beraad Verkeersinformatie/-management onder voorzitterschap van mevrouw Baljeu vol aan de slag, is er een goede samenwerking tussen overheden, vervoerders en marktpartijen en is er veel dynamiek bij marktpartijen. Tot slot breiden de decentrale overheden de reisinformatievoorzieningen op haltes en stations in hoog tempo uit.

Dit alles geeft mij het vertrouwen dat we in 2015 op elke plek en op elk moment in staat zijn om een bewuste keuze te maken over hoe we op pad gaan.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.