Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200923645 nr. 286

23 645
Openbaar vervoer

nr. 286
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 maart 2009

Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 16 maart 2009. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 13 april 2009.Ingevolge artikel 107 van de Wet personenvervoer 2000, doe ik u bijgaand het ontwerp-besluit houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de invoering van concessies voor het personenvervoer van en naar de Waddeneilanden, toekomen1.

Voor de inhoud en achtergronden van het besluit moge ik u kortheidshalve verwijzen naar de bij het besluit behorende nota van toelichting.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.