23 645
Openbaar vervoer

nr. 285
BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2009

Op 2 maart 2009 publiceert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) samen met het Centraal Planbureau het rapport Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij. Dit rapport bied ik u hierbij ter informatie aan.1 De inzichten uit dit onderzoek zullen meegenomen worden bij de uitwerking van het Programma Hoogfrequent Spoor alsmede de visie op het regionaal OV, die u in 2010 zult ontvangen.

Het KiM is een onafhankelijk instituut binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat strategische kennisproducten levert ten behoeve van de beleidsvorming op het gebied van mobiliteit. De inhoud van de publicaties van het KiM behoeft niet het standpunt van de minister of de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat weer te geven. De onderzoeken van het KiM worden geplaatst op www.kimnet.nl. De kernproducten van het KiM wil ik u ter informatie aanbieden.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Huizinga-Heringa


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven