23 552
Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving

nr. 51
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 26 juni 1995

Hierbij doen wij u de PKB Schiphol en Omgeving toekomen zoals gewijzigd naar aanleiding van het gevoerde overleg met de Kamer op 21 juni 1995 en de uitkomst van de stemming over de amenderende moties op 22 juni 1995. In deze PKB zijn de moties 18, 27, 28, 35, 36, 41, 45, 49 en 50 verwerkt.

Naar aanleiding van motie 27 die is aangehouden bij de stemming, is op pagina 31 van PKB deel 3A een tekst opgenomen waarin de mogelijkheden voor woningbouw in de Vrijwaringszone zijn beschreven.

Motie 49 is als volgt verwerkt: naast aanpassing van de begrenzing van het zoekgebied voor de satellieten in de figuren 8 en 9 , is op pagina 10 van PKB deel 3A een tekst opgenomen waarin nader wordt aangegeven welk deel van het zoekgebied beschikbaar is voor de satelliet.

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat om redactionele redenen de woorden «middel van» in de laatste zin van motie 35 niet in de PKB-tekst zijn overgenomen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

De Minister van Economische Zaken,

G. J. Wijers

Naar boven