23 490
Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag

nr. 579
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2009

Bijgaand treft u conform de toezegging in mijn brief Ontwerpbesluiten Unieverdrag (Kamerstukken I, 2008/09, 23 490, EX) ter informatie aan het gezamenlijk verslag van de ambtelijke missie naar Griekenland die plaatsvond van 13 t/m 15 juli 2009.1

De staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven