Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal1994-199523250 nr. 12

23 250
Regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID TE VELDHUIS

Ontvangen 30 augustus 1995

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 50 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 50a

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 3, 8 en 12 wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd en sedert die overlegging 6 weken zijn verstreken.

Toelichting

Het is wenselijk dat de Staten-Generaal zich in een beperkt aantal belangrijke gevallen kunnen uiten over een algemene maatregel van bestuur ingevolge deze wet, voordat deze in werking treedt. In het algemeen komt er namelijk geen enkele volksvertegenwoordiging te pas aan de vaststelling van internationale regels op dit vlak. Er is dus sprake van een democratisch deficit. Met name speelt dit bij algemene maatregelen van bestuur die beleidsmatig of financieel een behoorlijke maatschappelijke impact hebben, dan wel verder gaan of (gedeeltelijk) anders luiden dan strikt nodig is ter uitvoering van internationale regelingen. Deze voorhangverplichting rust niet op bestaande maatregelen, die krachtens artikel 55 worden geconverteerd.

Te Veldhuis