Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202023235 nr. 187

23 235 Thuiszorg en wijkverpleging

Nr. 187 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2019

Tijdens de tweede termijn van het AO wijkverpleging op 14 november 2019 heb ik het onder andere gehad over de invulling van het toekomstperspectief op de wijkverpleging en over het proces om tot een herkenbaar en aanspreekbaar team te komen. Op verzoek van het lid Kerstens (PvdA) schets ik in deze brief het proces om tot het herkenbare en aanspreekbare team te komen. Daarnaast beschrijf ik op verzoek van het lid Slootweg (CDA) de stappen om tot een nieuwe bekostiging te komen.

Proces voor een herkenbaar en aanspreekbaar team

In mijn brieven van 14 mei 20191 en 5 september 20192 over het toekomstperspectief op de wijkverpleging heb ik aangegeven dat partijen van het hoofdlijnenakkoord (HLA) wijkverpleging3, waarvan VWS een partij is, nader uitwerken wat er nodig is om per 2021 tot herkenbare en aanspreekbare teams wijkverpleging te komen. Met de andere HLA-partijen organiseer ik hiertoe dit najaar twee werkconferenties. Het doel van de twee werkconferenties is om zoveel mogelijk inzichten en kennis op te halen om te komen tot een leidraad. Deze leidraad zorgt ervoor dat partijen, op basis van een gedeeld beeld bij herkenbare en aanspreekbare teams, op lokaal niveau invulling kunnen geven aan een herkenbaar en aanspreekbaar team in de wijk. Het moet een praktisch document zijn en géén beleidsstuk of een blauwdruk die opgelegd wordt aan de regio's. Het uitgangspunt is immers dat de uitwerking per regio (het hoe) kan verschillen.

Wij streven ernaar deze leidraad nog dit jaar af te ronden opdat het in de inkoop voor 2021 meegenomen kan worden. Verdere landelijke en regionale/lokale uitwerking zal vanaf 2020 ter hand worden genomen op basis van deze leidraad. Naar verwachting kan ik u in het eerste kwartaal 2020 informeren over de nadere uitwerking die uit bovenstaand proces naar voren is gekomen.

Proces voor nieuwe bekostiging

In de tussenrapportage van de NZa die ik in maart 2019 heb gestuurd staan vier bekostigingsmodellen beschreven. Ik heb de NZa opdracht gegeven om verder te gaan met de ontwikkeling van één van de vier: het bekostigingsmodel dat gebruik maakt van cliëntprofielen.

Momenteel voert de NZa pilots uit met de cliëntprofielen. Dit houdt in dat de cliëntprofielen door een aantal aanbieders wordt gebruikt om deze verder te verfijnen. De analyses van deze pilots worden in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. Daarnaast voert de NZa in 2020 een onderzoek uit naar hoe systeemfuncties bekostigd kunnen worden.

De eerste stap vanuit VWS is dat ik u eind 2019 de evaluatie van het huidige experiment bekostiging stuur. Deze evaluatie geeft mede input voor de doorontwikkeling van de bekostiging. Vervolgens stuur ik begin 2020 de tussenrapportage van de NZa over de doorontwikkeling van de bekostiging en rond de zomer van 2020 stuur ik het advies van de NZa over de toekomstige bekostiging van de wijkverpleging. In dit advies komt alles samen: de evaluatie van de experiment bekostiging, de resultaten van de pilots en de uitkomsten van het onderzoek naar systeemfuncties.

Na dit advies start de voorhangprocedure in uw Kamer voor het nieuwe voorstel voor de bekostiging. Het is daarmee mogelijk om eind 2020 een beslissing te nemen over de toekomstige bekostiging. Een nieuwe bekostiging wijkverpleging zal in verband met een zorgvuldige voorbereiding op zijn vroegst per 2022 worden ingevoerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Kamerstukken 23 235 en 29 689, nr. 181

X Noot
2

Kamerstuk 23 235, nr. 183

X Noot
3

ActiZ, Zorgthuisnl, PFN, V&VN, VNG, ZN en VWS