Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201923235 nr. 180

23 235 Thuiszorg

32 805 Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2019

Hierbij ontvangt u het rapport: «Veilige toepassing van complexe medische technologie thuis, een verkennend onderzoek naar de praktijk»1. Ik heb het Nivel opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren ook met het oog op de aankomende visie medische technologie. Eén van de ambities uit de visie is «Zorg veilig thuis met MedTech»: mensen kunnen straks zoveel mogelijk thuis de regie voeren over hun gezondheid en leefstijl. Deze visie zal binnenkort aan uw Kamer wordt verstuurd Kamerstukken 32 805 en 31 765, nr. 82).

In de thuissituatie wordt steeds meer zorg geleverd die voorheen alleen in het ziekenhuis plaatsvond. Dit biedt voordelen, immers de patiënt kan langer thuis blijven wonen en kan bij opname in het ziekenhuis eerder naar huis. Deze verplaatsing van zorg kan ook risico’s met zich meebrengen. Onderzocht is of de veiligheid ten aanzien van de medische technologieën hemodialyse, infuustechnologie en beademing in de thuissituatie voldoende zijn gewaarborgd.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn dat er geen duidelijke aanwijzingen lijken te zijn voor ongerustheid ten aanzien van de veilige toepassing van medische technologie in de thuiszorg. Het blijkt dat er niet altijd sprake is van gestandaardiseerde afspraken in de vorm van landelijke veldnormen. Alleen voor de thuisbeademing is een landelijke veldnorm opgesteld.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft geen gedetailleerd cijfermatig overzicht van de incidenten waarbij medische technologie in de thuissituatie een rol speelt. De IGJ is zich bewust van de complexiteit van toezicht op netwerkzorg en heeft een aantal projecten lopen over hoe dit toezicht het beste vorm kan krijgen.

Doordat het gebruik van medische technologie in de thuissituatie toeneemt zien de deelnemers van het onderzoek belang in het vergroten van de uniformiteit, bij de veilige toepassing van medische technologie in de thuiszorg, bijvoorbeeld in de vorm van een veldnorm. Het lijkt een goed moment voor VWS om samen met de IGJ en het veld te verkennen hoe een dergelijke veldnorm en het toezicht daarop vorm kunnen krijgen in de complexe netwerkorganisatie van de thuiszorg.

Dit sluit goed aan bij de eerdere toezegging van mijn ambtsvoorganger uit 20162, om in samenspraak met de IGJ de betreffende partijen te stimuleren om tot passende veldnormen te komen voor de eigen zorgsector, analoog aan het convenant veilige toepassing van medische technologie in de medisch specialistische zorg. In het uitvoeringsbesluit bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een specifieke verplichting opgenomen voor zorgaanbieders om de veilige toepassing van medische technologie, als onderdeel van het leveren van goede zorg, te bewerkstelligen. VWS zal samen met de IGJ en veldpartijen een bijeenkomst organiseren om te kijken hoe dergelijke veldnormen ontwikkeld zouden kunnen worden.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 160