Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201823235 nr. 175

23 235 Thuiszorg

Nr. 175 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2018

Tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 mei jl. heeft uw Kamer gevraagd om een brief over het faillissement van Vérian Care & Clean bv. (Handelingen II 2017/18, nr. 85, Regeling van Werkzaamheden). Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek.

Op 23 mei jl. is het faillissement van Vérian Care & Clean bv uitgesproken. Deze organisatie levert thuiszorg in verschillende gemeenten, met name in de regio’s Apeldoorn en Nijmegen.

Dit faillissement is zeer vervelend voor alle betrokkenen. Voor cliënten is van belang dat zij zorg en ondersteuning blijven ontvangen, voor de medewerkers dat zij aan het werk kunnen blijven. Om op te hoogte te komen van de stand van zaken heb ik met diverse partijen contact gelegd.

Als een thuiszorgorganisatie failliet gaat, zijn gemeenten op grond van de Wmo 2015 verplicht om de continuïteit van zorg en ondersteuning voor de cliënten te borgen. Daarnaast moeten zij bij de overgang naar een andere zorgaanbieder toezien op de continuïteit van de relatie cliënt en hulpverlener. Ik heb inmiddels contact gehad met een groot deel van de betrokken gemeenten en de VNG om na te gaan of gemeenten die verantwoordelijkheid inderdaad oppakken. Dit blijkt het geval te zijn. Ik zal een en ander blijven volgen.

Ik heb ook contact gehad met de curator van de failliete boedel. Hij heeft de medewerkers van Vérian Care & Clean bv op 25 mei jl. ontslag aangezegd. Gedurende hun opzegtermijn worden de medewerkers doorbetaald door het UWV. Zij kunnen deze week een eerste voorschot op hun loon op hun rekening verwachten. De curator heeft mij daarnaast laten weten dat er meerdere partijen zijn die het personeel van Vérian Care & Clean bv in dienst willen nemen. Het is (mede) aan de individuele medewerkers om te kiezen bij welke partij men in dienst wenst te treden.

Uw Kamer heeft mij ook gevraagd hoe een situatie zoals bij Vérian Clean & Care bv in de toekomst kan worden voorkomen. Een faillissement kan diverse oorzaken hebben en is helaas nooit volledig uit te sluiten. Wat in dit geval de oorzaak van het faillissement was, zal blijken uit het onderzoek van de curator. Ook dit blijf ik kritisch volgen.

In algemene zin wijs ik op de waarborgen die de Wmo 2015 bevat op het punt van continuïteit van zorg en tariefstelling door gemeenten. Gemeenten moeten bij een opdracht voor een maatwerkvoorziening rekening houden met de mate waarin de zorgaanbieder zorg draagt voor de continuïteit in de hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener. Daarnaast moeten gemeenten op grond van de Wmo 2015 een reële prijs voor de gecontracteerde dienstverlening vaststellen. Dit betekent dat er een goede verhouding moet bestaan tussen de prijs voor de levering van de voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening. Deze verplichting is nader uitgewerkt in het Besluit reële prijs waar partijen zich dus aan te houden hebben.

Omdat het risico op een faillissement nooit geheel kan worden uitgesloten, bevat de Wmo 2015 tevens eisen waarmee de belangen van cliënten en betrokken hulpverleners in situaties zo deze extra worden geborgd. Zoals ik hierboven ook heb aangegeven is de gemeente in geval van een faillissement verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg. Daarnaast dient een eventuele nieuwe aanbieder aan wie de opdracht voor de uitvoering van de Wmo-dienstverlening wordt gegund door de gemeente, op grond van de Wmo 2015 te overleggen met de aanbieder of aanbieders die daarvoor als laatste voor hem die voorziening leverden over de overname van het betrokken personeel.

De uitvoering van het Besluit reële prijs wordt sinds eind 2017 gemonitord door de regiegroep reële prijs, waarin werkgeversorganisaties, vakbonden, de VNG en VWS vertegenwoordigd zijn. De regiegroep heeft tot op heden geen signalen ontvangen over de uitvoering van het Besluit reële prijs door de gemeenten die een contract hebben met Vérian Care & Clean bv. In overleg met de regiegroeppartijen zal worden bezien of het faillissement van Vérian Care & Clean bv aanleiding geeft om alsnog onderzoek te doen naar de toepassing van het Besluit reële prijs in de betrokken gemeenten.

Mochten de ontwikkelingen mij daartoe aanleiding geven, dan zal ik uw Kamer nader informeren. Voor de volledigheid verwijs ik tot slot ook naar de beantwoording van de schriftelijke vragen over dit faillissement, die ik gelijktijdig aan uw Kamer verstuur.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge