Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201323235 nr. 104

23 235 Thuiszorg

Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 september 2013

Hiermee voldoe ik aan het verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie), vandaag gedaan bij de regeling van werkzaamheden (Handelingen II, 2012/13, nr. 108, Regeling van Werkzaamheden), om u nog voor het dertigledendebat van heden over de kosten van de bezuiniging op de thuiszorg een brief te sturen over het bericht dat gemeenten in 2014 waarschijnlijk nog niet gekort worden op de budgetten voor huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging.

In 2014 is de persoonlijke verzorging onderdeel van de AWBZ en hebben gemeenten daarin geen verantwoordelijkheid. Er is in 2014 dan ook geen sprake van een gemeentelijk budget voor persoonlijke verzorging, of een korting daarop. De korting van € 89 miljoen op het budget voor huishoudelijke verzorging in het Gemeentefonds maakt onderdeel uit de maatregelen uit het zorgakkoord. Gemeenten hebben bezwaar aangetekend tegen deze korting.

Na het tot stand komen van het zorgakkoord is het kabinet in overleg getreden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over deze maatregel en is afgesproken het overleg in september voort te zetten.

Binnenkort vindt dat afgesproken vervolgoverleg plaats. Ik heb vertrouwen in een goede afloop van dit overleg. De uitkomsten van het overleg met de VNG kunnen zo nodig worden verwerkt in de begroting voor 2014 die u op Prinsjesdag zult ontvangen. Uiteraard voorzien van dekking indien dit aan de orde is. Dit naar aanleiding van de vraag van het lid Bergkamp (D66) ten aanzien van de dekking.

Het lid Agema (PVV) heeft gevraagd te reageren op de vraag of deze bezuiniging niet doorgaat omdat de wetgeving niet gereed is en of ik voornemens ben om de rest van de wetgeving waarin volgend jaar 610 mln. wordt bezuinigd ook in te trekken.

In het Regeerakkoord is een bezuiniging van € 89 mln. opgenomen die gemeenten zouden moeten realiseren door nieuwe instroom in de Wmo geen huishoudelijke hulp meer te bieden. Op grond van de huidige Wmo hebben gemeenten de plicht om nieuwe instroom indien nodig te voorzien van huishoudelijke hulp. Voor 2014 wordt hierin geen verandering voorzien. Dit is de achtergrond van het bezwaar van de VNG tegen deze bezuiniging op het gemeentelijk budget, waarover ik met hen in gesprek ben.

In mijn brief over de toekomst van de langdurige zorg ben ik uitgebreid ingegaan op de nieuwe Wmo en de verzachting van de bezuiniging op het budget voor huishoudelijke hulp ten opzichte van het Regeerakkoord. In het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmo zal dit worden verwerkt. Dit wetsvoorstel ligt thans voor advies bij de Raad van State en zal in het najaar aan uw Kamer worden aangeboden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn