22 894
Preventiebeleid voor de volksgezondheid

nr. 252
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2009

Hierbij doe ik u het advies toekomen dat op mijn verzoek is opgesteld en op 17 november jl. aan mij is aangeboden. Het betreft het advies «Bevolkingsonderzoek naar darmkanker» van de Gezondheidsraad.1 Dit advies is u door de Gezondheidsraad ook rechtsstreeks toegestuurd en viawww.gezondheidsraad.nl beschikbaar.

Ik ben de Gezondheidsraad zeer erkentelijk voor dit gedegen advies. Binnen het tijdsbestek van een jaar is een goed onderbouwde analyse gemaakt van bijzonder ingewikkelde materie.

Mijn reactie op dit advies zal ik binnen drie maanden aan u toesturen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven