Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201022589 nr. 305

22 589 Betuweroute

Nr. 305 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2010

Zoals toegezegd op het AO van 18 mei 2010 zend ik u hierbij de brief met kenmerk VenW/DGMo/2010/5648, waarin ik ProRail décharge verleen voor haar opdracht tot bouw van de Betuweroute.1 ProRail kan nu de project organisatie Betuweroute ontbinden.

De lopende werkzaamheden en nog uit te voeren restpunten worden opgepakt door de staande organisaties van ProRail en Keyrail. Over de voortgang en afronding ervan word ik geïnformeerd middels de reguliere rapportages en niet langer middels een voortgangsrapport Project Betuweroute.

Ik wil de commissie van Verkeer en Waterstaat vragen de Tweede Kamer voor te stellen de status van «Groot Project» voor de Betuweroute te beëindigen. De laatste voortgangsrapportage nr. 27 van 1 april 2010 (22 589, nr. 302) ging vergezeld van de eindevaluatie Betuweroute conform de regeling «Grote Projecten».

Naar mijn mening is nu voldaan aan de voorwaarden, die de Kamer stelde aan ontheffing van de status «Groot Project». Tijdens ons overleg van 1 juli 2009 (kamerstuk 22 026/22 589, nr. 302) naar aanleiding van de voortgangsrapportage nr. 25 formuleerde u die als volgt:

  • 1. ERTMS en 25kV dienen op de hele Betuweroute operationeel te zijn.

  • 2. de verklaring van conformiteit is getekend door minister.

  • 3. het budget moet volledig gedekt zijn.

ad 1.

Met de in dienststelling van de havenspoorlijn op 13 december 2009 zijn de twee systemen ERTMS en 25 kV operationeel op het A-15 tracé van de Betuweroute en in de haven. De toekomstige verbeteringen op onderdelen maken deel uit van de afspraken over de restpunten.

ad 2.

De brief waarin ik ProRail decharge verleen op basis van de door mij geaccepteerde verklaringen van conformiteit is bijgevoegd.

ad 3.

De beschikte som aan ProRail bedraagt in totaal € 4.626 mlrd. Daarvan is € 4.581 per 31 december 2009 uitgekeerd aan ProRail. De nog in kas aanwezige € 45 mln. zal samen met de € 15 mln. voor de eventuele tegenvallers in 2010 onder de noemer «nazorg Betuweroute» beschikbaar worden gesteld aan de staande organisatie van ProRail voor uitvoering van de lopende en nog door ProRail op te pakken werkzaamheden.

De restpunten, die niet de afronding van de bouw betreffen en door Keyrail worden opgepakt, zal ik separaat beschikken en dekken uit de art. 13 van de spoorbegroting. Deze beslissing neem ik pas nadat duidelijk is dat de voorgestelde verbetering echt noodzakelijk is.

Na beëindiging van de status «Groot Project» zeg ik toe u in elk geval jaarlijks, ruim voor de behandeling van het MIRT in de Kamer, op de hoogte te stellen van de groei in het gebruik van de Betuweroute. Tevens besteed ik dan aandacht aan de ontwikkeling van de exploitatie van de Betuweroute, zoals ik in de voortgangsbrief nr. 27 nader heb beschreven. Eventueel andere, belangrijke ontwikkelingen inzake de Betuweroute zullen uiteraard ook aan u worden gemeld.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.