22 452 Internationalisering van het onderwijs

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S.

Voorgesteld 3 juli 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verhoging van uitgaande diplomamobiliteit in het regeerakkoord staat;

overwegende dat studenten nu hun collegegeldkrediet niet in één keer mogen opnemen;

overwegende dat deze situatie onnodige obstakels opwerpt;

overwegende dat de Minister uitvoeringskosten van € 1.000 per student en «het risico op oninbaarheid» benoemt als argument om leenfaciliteiten niet te flexibiliseren;

verzoekt de regering, deze uitvoeringsobstakels cijfermatig te onderbouwen en te verkennen op welke wijze DUO tegemoet kan komen aan de collegegeldkredietbehoefte van in het buitenland studerende Nederlandse studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

Tielen

Futselaar

Van den Hul

Naar boven