22 452 Internationalisering van het onderwijs

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID STRAUS C.S.

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de erkenning van en wederzijds begrip over (mbo)-beroepsdiploma's in veel gevallen het probleem is waar Nederlandse werkzoekenden tegen aanlopen in Duitsland en in het bijzonder in de zorg, de bouw, de industrie, de techniek, de logistiek en de horeca;

overwegende dat er in de Duitse grensregio vele vacatures openstaan die prima door Nederlandse werkzoekenden ingevuld zouden kunnen worden;

constaterende dat de Minister voor Wonen en Rijksdienst in zijn brief aan de Kamer aangeeft dat de wederzijdse erkenning van diploma's en beroepskwalificaties een van de actiepunten is die zijn opgesteld in het kader van «krimp», en dat dit binnen twee jaar tot een oplossing zou moeten worden gebracht;

verzoekt de regering om, in samenspraak met de grensprovincies in bilateraal overleg met de aangrenzende Duitse deelstaten tot erkenning van Nederlandse (mbo)-beroepsdiploma's te komen, in het bijzonder voor bovengenoemde sectoren, en de Kamer hierover voor het zomerreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Jadnanansing

Rog

Van Meenen

Naar boven