22 343 Handhaving milieuwetgeving

Nr. 299 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2021

Hierbij ontvangt u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 en de factsheet milieucriminaliteit in relatie tot het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 20211, zoals ik heb ontvangen van het College van procureurs-generaal.

Bij brief van 3 december 2020 betreffende de Programma-aanpak Liever een goede buur! een sterkere VTH-uitvoering en effectievere aanpak van overtredingen2, heb ik uw Kamer toegezegd het Dreigingsbeeld milieucriminaliteit 2021 zo spoedig mogelijk na het openbaar worden toe te sturen.

Dit Dreigingsbeeld milieucriminaliteit is gemaakt in opdracht van de Strategische Milieukamer (SMK)3, de SMK stuurt op hoofdlijnen de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit aan.

In dit rapport zijn negen vormen van milieucriminaliteit geselecteerd die nader zijn uitgediept, variërend van dreigingen voor bodem en waterkwaliteit en biodiversiteit tot dreigingen gerelateerd aan de circulaire economie.

Het College van procureurs-generaal en de voorzitter van de SMK doen een oproep aan een volgend kabinet om blijvende aandacht voor deze dreigingen en een adequate aanpak van deze dreigingen.

Dit rapport verdient zorgvuldige aandacht en opvolging. Niet alleen van mij, maar ook van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Een gezamenlijke beleidsreactie zal ik in het najaar aan uw Kamer toezenden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 22 343, nr. 293

X Noot
3

De Strategische Milieukamer bestaat uit:

-de hoofdofficier van justitie van het Functioneel Parket (voorzitter);

-de inspecteur-generaal van de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);

-de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);

-de portefeuillehouder milieucriminaliteit namens de landelijke politie;

het lid van de gedeputeerde staten van Zuid-Holland bevoegd voor het milieu namens de provinciën en de gemeenten (en de omgevingsdiensten);

-de inspecteur-generaal van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), wat betreft de arbeidsomstandigheden in bedrijfstakken die gevaarlijke stoffen verwerken (boven een bepaalde drempel).

Naar boven