22 343 Handhaving milieuwetgeving

Nr. 252 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld 16 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voorlichtingscampagne richting gemeenten en schoolbesturen, zoals aangekondigd in antwoord op schriftelijke vragen van de SP in mei 2008, niet heeft geleid tot een structurele asbestinventarisatie op scholen;

overwegende, dat de leerlingen op grond van de leerplicht gedwongen worden, in potentieel risicovolle situaties plaats te nemen;

overwegende, dat de overheid een zorgplicht heeft ten aanzien van de volksgezondheid, ook voor kinderen en jongeren;

verzoekt de regering in het kader van het voorzorgbeginsel alsnog over te gaan tot de invoering van een asbestinventarisatieplicht van scholen, ook in niet-sloopsituaties, zodat per juli 2012 alle scholen zijn geïnventariseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Naar boven